200 NOTISER.    Dödsfall. F. d. bankofullmäktigen, vice häradshövdingen Walter Philipson avled 17 jan. 1934. Född i Norrköping 1861, avlade han jur. utr.-kand.-ex. 1886 och erhöll två år senare vice häradshövdingetiteln. Han blev 1890 delägare i O. Wallins advokatbyrå och verkade under åren 1907—1916 som verkst.direktör i a.-b. Custodia. Under ett decennium tillhörde han styrelsen för Stockholms inteckningsgaranti a.-b. och var därefter 1913—1927 bankofullmäktig. Han tillhörde vidare styrelserna för ett flertal större industriföretag, bl. a. — såsom ordf. — styrelsen för Luossavaara—Kirunavaara a.-b. För stiftelsen Stockholms konserthus har han slutligen gjort en mycket betydande insats.
    F. d. hovrättsrådet John Henrik Lemke avled 20 jan. 1934. Han var född i Stavnäs, Värml. län, 1864, avlade mogenhetsex. i Karlstad 1881 och jur. utr.kand.-ex. i Uppsala 1891. Han blev vice häradshövding 1893, fiskal och assessor i Svea hovrätt 1901 och hovrättsråd 1910.
    F. d. ombudsmannen, vice häradshövdingen Albert Hallberg avled i Lund 24 jan. 1934. Född i Kristianstad 1866, blev han student 1885 och avlade hovr.-ex. i Lund 1892. Från 1897 var han bitr. ombudsman och sedan 1900 ombudsman vid Skånska brandförsäkringsinrättningen och Skånska städernas brandstodsförening. Han var därjämte verksam på tuberkulosvårdens område.
    F. d. hovrättssekreteraren Axel Emanuel Durling avled 9 febr. 1934. Den avlidne var född 1861 i Östraby, Malmöh. län, och blev 1880 student i Lund, där han 1883 avlade jur. utr.-kand.-ex. Vice häradshövding 1887, utnämndes han efter tjänstgöring i Svea hovrätt 1890 till hovrättens sekreterare. I denna befattning kvarstod han till 1928.
    Advokaten Alvar Oldin avled 11 febr. 1934. Född i Landskrona 1894, blev han student 1912, fil. kand. i Lund 1913 och jur. kand. därstädes 1915. Efter tjänstgöring i nedre justitierev. och socialstyrelsen inträdde han 1919 som delägare i den advokatfirma i Malmö, som han vid sin bortgång ensam innehade. Han invaldes 1922 i advokatsamfundet.
    F. d. landskamreraren Lars Peter Afzelius avled 17 febr. 1934. Han var född i Hjärtum, Gbg och Bohus län, 1862, blev student 1881 och avlade hovr.-ex. i Lund 1886. Vice häradshövding 1889, blev han 1898 kronofogde i Orust och Tjörns fögderi samt 1904 i Varbergs fögderi. Åren 1909 —1930 var han landskamrerare i Hallands län.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordf. och vice ordf. i första lagutskottet ha utsetts f. d. häradshövdingen Assar Åkerman och landshövdingen Sigfrid Linnér. Övriga jurister i utskottet äro borgmästaren Georg Bissmark och häradshövdingen Ivar Öhman samt som suppleanter advokaten Georg Branting och rådmannen Gustaf Velander. Alla de nämnda utom landshövding Linnér tillhöra första kammaren. Sekr. är e. o. assessorn vid Svea hovrätt Gösta Walin och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn vid Götahovrätt Gunnar Carlesjö.
    I andra lagutskottet ha till ordf. och vice ordf. valts prof. K. G. Westman och trädgårdsmästaren Karl Magnusson från resp. första och andra kammaren. Jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder, f. d.borgmästaren Knut von Geijer samt suppleanterna f. d. borgmästaren Carl Lindhagen, rådmannen Pontus Sandström och advokaten, jur. dr Karl Hillgård, alla utom den sistnämnde från första kammaren. Sekr. är assessorn vid Svea hovrätt Sven Björkholm och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn vid Svea hovrätt Gunnar Danielson.

 

    J. O. och M. O. Vid årets riksdag har till justitieombudsman omvalts revisionssekreteraren Ragnar Gyllenswärd och till hans suppleant nyvalts revisionssekreteraren Nils Ljunggren. Till militieombudsman har omvalts revisionssekreteraren Torsten Petersson med byråchefen Sture Centerwall som suppleant.

 

    Lagrådet. Sedan K. M:t d. 9 mars 1934 meddelat lagrådet, att ärende icke vore att förvänta till behandling under tiden 16 april—26 maj 1934, komma ledamöterna i lagrådet att sagda tid tjänstgöra i högsta domstolen respektive regeringsrätten.