Hovrätterna. K. M:t har
    d. 26 jan. 1934 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn vid hovrätten Arthur Ramfors;
    s. d. till assessorer vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna vid hovrätten Erik Fristedt och Erik Hagbergh;
    d. 23 febr. 1934 till assessor vid Göta hovrätt fr. o. m. d. 25 i samma månad förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Carl Erik Ahlgren;
    d. 16 mars 1934 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. d. 1 april 1934 utnämnt assessorn vid hovrätten Mauritz Wijnbladh.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 19 jan. 1934 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Hallands läns södra domsaga;
    d. 26 jan. 1934 medgivit att i Västernärkes domsaga må fr. o. m. d. 1 april 1934 tills vidare, utöver i domsagan anställda en förste och en andrenotarie, vara anställd ytterligare en andre notarie;
    d. 1 febr. 1934 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Vadsbo härads domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 12 jan. 1934 medgivit ytterligare anstånd med återbesättande av borgmästartjänsten i Kalmar tills vidare i avbidan på fastställelse å ny arbetsordning och lönestat för magistraten och rådhusrätten;
    d. 9 febr. 1934 förordnat att staden Marstrand skall fr. o. m. dag, som K. M:t framdeles bestämmer, i judiciellt avseende förenas med Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga ävensom i administrativt hänseende tillhöra Inlands fögderi, dock att åklagarmyndigheten i staden skall utövas av där anställd stadsfiskal samt kommunalborgmästaren tillika vara utmätningsman (stadsfogde).

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas f. n. av nedanstående vikarier: Å. Hartelius' (statssekr. i försvarsdep.) av R. Nordenadler; T. Peterssons (militieombudsman) av H. Schneider; H. Sjögrens (ordf. i fastighetsregisterkommissionen) av T. Fredriksson; T. Saléns och H. Wickströms (ledamöter av de blandade domstolarna i Egypten) av resp. S. Nyström och F. Rudewall; S. Turéns (uppdrag i socialdep.) av G. Carlsson; R. Gyllenswärds (justitieombudsman) av G. A. Bouveng; H. Ericssons (förvaltare i A. B. Kreuger & Tolls konkurs) av H. Backman; F. Sterzels (led. av lagberedningen) av F. Drangel; P. Santessons (led. av processlagberedningen) av T. Dufwa; N. Ljunggrens (uppdrag i kommunikationsdep.) av S. Vallquist; O. Hesselgrens (uppdrag i socialdep.) av S. Björklund; G. Eklunds (statssekr. i just.-dep.) av B. Lundberg.
    Såsom extra revisionssekr. tjänstgöra G. Nilsson, O. Ekecrantz, G. Beling, M. Mellbin, E. Anderberg, T. Lundquist, J. Laurin, T. Boye och H. Söderström, de sju sistnämnda med anledning av att ledamöter av lagrådet under någon tid komma att tjänstgöra i högsta domstolen.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden H. Wikander (led. i sjölagskommittén m. m.), T. Sjöfors (uppdrag inom jordbruksdep.), E. Zuhr (förordn. rev.-sekr.), A. Thelin (särsk. vattenrättsdomare), S. Lindby (uppdrag inom jordbruksdep.), K. Nissen och I. Hessius (förordn. rev.-sekr.), R. Nordenadler och S. Nyström (t. f. rev.-sekr.), K. Persson (t. f. lagbyråchef i socialdep.) samt M. Wijnbladh (led. och sekr. i aktiebolagskommittén) ävensom assessorerna S. Lindeberg (förvaltare i A.-B.Kreuger & Tolls konkurs m. m.), T. Strandberg (sekr. i processlagberedn.), F.

 

NOTISER. 203Rudewall (t. f. rev.-sekr.), G. Strandell (t. f. led. i kommissionen för ekonomisk försvarsberedskap), N. Quensel (exp.-chef i finansdep.), T. Wärn (exp.-chef i försvarsdep.), J. Hagander (sekr. i kommissionen för tredje mans rätt), O. Ekecrantz (e. rev.-sekr.), E. Leche (sakkunnig i just.-dep. för åklagarreformen), O. Thulin (sekr. i kommittén för åtgärder mot den statsfientliga verksamheten), K. Elliot (uppdrag inom jordbruksdep.), S. Björklund (t. f. rev.-sekr.), G. Beling (e. rev.-sekr.), H. F. K. Karlsson (sekr. hos kommittén ang. privatanställda), M. Mellbin, T. Boye och H. Söderström (e. rev.-sekr.), G. Quensel (uppdrag inom statens organisationsnämnd), I. Strahl (sekr. i pensionsförsäkringskommittén), B. Hagström (uppdrag inom just.-dep.), C. Johanson (uppdrag inom finansdep.), B. Fallenius (uppdrag inom jordbruksdep.), F. Löwing (vattenrättssekr.), S. Björkholm (sekr. i riksdagens andra lagutskott), E. Söderlund (uppdrag inom finansdep.) samt E. Hagbergh (sekr. i sjölagskommittén);
    I Göta hovrätt: hovrättsråden H. Schneider (t. f. rev.-sekr.), G. A. Eriksson (lagbyråchef i just.-dep.), T. Fredriksson (t. f. rev.-sekr.), G. Engzell (t. f. exp.chef i handelsdep.), S. Vallquist (t. f. rev.-sekr.), G. A. Bouveng, F. Drangel och T. Dufwa (t. f. rev.-sekr.), C. Romberg (lagbyråchef i just.-dep.) samt A. Ramfors (led. och sekr. hos sakkunniga för jordbrukets kreditförhållanden m. m.) ävensom assessorerna T. Lundquist (e. rev.-sekr.), Chr. Gemzell (uppdrag inom just.-dep.), F. Folkard von Scherling (t. f. domh. i Linköpings domsaga) samt J. Olsson (t. f. domh. i Tössbo och Vedbo härads domsaga);
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden O. Alsén (lagbyråchef i socialdep.), G. Dahlman (exp.-chef i just.-dep.), G. Carlsson och H. Backman (t. f. rev.-sekr.) ävensom assessorerna K. Ulfsparre (förordn. rev.-sekr.), G. Nilsson (e. rev.-sekr.), C. G. Hellquist (uppdrag inom just.-dep.), E. Anderberg (lagbyråchef i just.-dep.), J. Laurin (lagbyråchef i finansdep.), Å. Braunstein (t. f. assessor i rådhusrätten i Malmö) och E. Melander (t. f. domh. i Oxie och Skytts härads domsaga).