Hovrätternas aspiranter. I de olika hovrätterna tjänstgöra f. n. (mars 1934) — utöver i föregående notis omnämnda personer, som haft adjunktion eller äro referentfiskaler — nedan upptagna e. o. tjänstemän och aspiranter. Såsom »extra fiskaler» betecknas därvid aspiranter, som haft fiskalsförordnande, även sådana som innehava förordnande som t. f. domhavande eller sekreterare, vilket i så fall angives inom parentes; till »e. o. fiskaler» antagas i Skånska hovrätten aspiranter, vilka haft fiskalsförordnande, till det antal som erfordras för upprätthållande av långvariga fiskalsförordnanden samt förordnanden såsom sekreterare. Siffran efter varje namn angiver det år, då vederbörande efter avslutad notarietjänstgöring i häradsrätt började tjänstgöra i hovrätt.
    Svea hovrätt: extra fiskalerna B. Unger 31 (t. f. domhavande), P. O. Palmquist 31, B. Koch 31, O. Bergholtz 31, H. Nilsson 31 (sekr. i domsaga), N. Fröding 31, E. Holm 31, N. Viklund 31 (sekr. i domsaga), S. Svensson 31 (t. f. domhavande), G. Schirén 31, G. Thulin 32, R. Lundberg 32 (sekr. i domsaga), S. Romanus 32 (sekr. i domsaga), H. Digman 32, H. af Trolle 32 (sekr. idomsaga), O. Riben 32 (sekr. i domsaga), E. Alexanderson 32 (tjg i just.-dep.), E. Skoglund 32, V. Ekholm 32 (tjl), G. Graffman 32, K. Holmgren 32 (t. f. sekr. i domsaga), G. Aquilon 32, I. Bergström 33 (t. f. domhavande), N. Joachimsson 33, U. Murray 33, E. Ernberg 33 (bitr. för fastighetsböcker) och R. Svensson 33 ävensom sekreteraren i kammarkollegium G. Prawitz 27 och stadsnotarien M. Wahlbeck 33; samt e. o. notarierna I. Holmquist 33, G. Carlsson 33, S. Cedervall 33, N. Collin 33, E. Söderlind 33, G. Birke 33, E. Göransson 33, Th. Hall 33, H. Rooth 33, S. Andersson 33, G. Rådström 33, R. Pihl 33, O.Thorell 33, N. O. Karell 33, S. Möller 33, T. Schaffer 33, N. G. Jansson 34, S. Strömberg 34, C. Häggmark 34, O. Appeltofft 34, C. Uggla 34, K. A. Brusén 34, L. E. Forssman 34, S. Sanne 34, G. Boéthius 34, B. Leksell 34, Y. Samuelsson 34 och I. Weidenhaijn 34 (s:a 57).
    Göta hovrätt: extra fiskalerna C. E. Täcklind 29 (sekr. i domsaga), S. E. Scholander 29 (sekr. i domsaga), G. Lindencrona 29 (sekr. i domsaga), G. H. Bogren 29 (sekr. i domsaga), A. Brodén 30, S. Åseskog 30 (sekr. i domsaga), B. Lindskog 30, J. Frostmark 31, G. Källblad 32 (sekr. i domsaga), G. R. Gustafsson 32 (sekr. i domsaga), G. Eurenius 33, R. Ernfors 33 och T. Myrland 33; samt e. o. notarierna B. Nordenankar 33, I Lilja 33, S. Hansson 33, P. O. Hainer 33 och A. Beck-Friis 33 (s:a 18).
    Hovrätten över Skåne och Blekinge: e. o. fiskalerna I. Öhman 29 (sekr. hos flygkommissionen), S. Norrsell 32 (e. o. assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg), S. Larsson 30 (sekr. i domsaga), H. Moberg 30, B. Möller 31, L. G. Ohlsson 31, K. Wulff 32, C. Svennegård 32, T. Norell 32, E. Persson 32 (de sex sistn. sekr. i domsaga) och H. Ramel 32; e. fiskalerna G. Ekedahl 32, C. Bergström 32, H. Nordholm 33, T. Frigell 33 (bitr. för fastighetsböcker) och K. Larsson 33 (tjg i just.-dep.); samt e. o. notarierna L. Holmberg 33, G. Ljungstrand 33, H. Bornman 34, T. Haagen 34, Elin Nilsson 34 och A. Lüzell 34 (s:a 22).
    De olika hovrätternas e. o. ledamöter och tjänstemän samt andra aspiranter uppgå f. n. till det antal som framgår av nedan intagna uppställning. Såsom »e. o. assessorer» betecknas i Svea och Göta hovrätter alla som haft adjunktion, i Skånska hovrätten de som, efter tjänstgöring såsom adjungerade ledamöter, av hovrätten antagits till e. o. assessorer.

 

206 NOTISER.Svea Göta Skånska S:a e. o. assessorer och referentfiskaler 19 5 3 27övriga extra fiskaler 13 7 2 22vikarier å andra tjänster i hovrätten 1 1 1 3avlönade fiskalsaspiranter 9 4 2 15oavlönade aspiranter 24 1 7 32S:a 66 18 15 15 991 underrätterna tjänstgöra f. n. följande antal:Svea Göta Skånska S:asekreterare 7 7 7 21andra domarvikarier (ej 1:e el. 2:e not.) 3 — 2 5S:a 10 7 9 26