LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1934 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:
Jan. 10. Förslag till lag om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.
Jan. » 10. Förslag till lag om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställighet i vissa fall med svenska tulltjänstemän. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.

 

LAGRÅDET. 209Jan. 15. Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande. Föredragande: professorn Ragnar Bergendal.
Jan. 17. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen d. 21 sept. 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten. Föredragande: e. hovrättsfiskalen Olof Bergholtz.
Jan. 23. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.
Jan. 29. Förslag till 1) lag ang. upphävande av gällande bestämmelser om förnyelse av inteckning; 2) lag ang. anteckning om innehav av fordringshandling på grund varav inteckning meddelats i fast egendom; 3) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 31) om inteckning i tomträtt och vattenfallsrätt; 4) lag ang.ändring i vissa delar av lagen d. 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg; 5) lag om tillägg till förordningen d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning; 6) lag ang. tillägg till lagen d. 3 juni 1932 (nr 171) om inteckning i jordbruksinventarier; 7) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 april 1927 (nr 85) om dödande av förkommen handling; 8) lag ang. ändrad lydelse av § 3 förordningen d. 4 mars 1862 (nr 10) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer; samt 9) lag ang. ändrad lydelse av 2 §lagen d. 27 juni 1924 (nr 322) om vård av omyndigs värdehandlingar. Föredragande: lagbyråchefen Einar Anderberg.
Jan. 31. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 kap. 2 och 3 §§ lagen d. 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Föredragande: utrikesrådet Folke Malmar.
Febr. 5. Förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 5 och 21 §§ strafflagen samt förslag till lag om mått och vikt. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson beträffande åtalsrätt vid förskingring och hovrättsassessorn Erik Söderlund beträffande förslaget i övrigt.
Febr. 5. Förslag till lag ang. tillägg till 21 § lagen d. 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta. Föredragande: revisionssekreteraren Ove Hesselgren.
Febr. 7. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 41 §§ sjömanslagen d. 15 juni 1922 (nr 270). Föredragande: revisionssekreteraren Ove Hesselgren.
Febr. 7. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1916 (nr 90) ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Gustaf Hellquist.
Febr. 13. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd. Föredragande: revisionssekreteraren Ove Hesselgren.
Febr. 13. Förslag till 1) lag om bevisning genom sakkunnig; och 2) lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.
Febr. 13. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 23 § lagen d. 16 okt.1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.
Febr. 13. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.
Febr. 19. Förslag till lag ang. tillsättning av prästerliga tjänster. Föredragande: hovrättsrådet Sven Nyström.
Febr. 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 45 och 52 §§ ecklesiastikboställsordning d. 30 aug. 1932 (nr 400). Föredragande: kammarrådet Tom Wohlin.
Febr. 22. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § bokföringslagen d. 31 maj 1929 (nr 117). Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.

 

14 — Svensk Juristtidning 1934.

 

210 LAGRÅDET.Febr. 26. Förslag till lag om straff för vissa brott vid förande av motorfordon m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Ernst Leche.
Febr. 26. Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.
Mars 2. Förslag till sjöarbetstidslag. Föredragande: förste amanuensen Gunnar Böös.
Mars 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 12 juni 1885 ang. lösdrivares behandling. Föredragande: hovrättsrådet Konrad Persson.
Mars 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Gustaf Eriksson.
Mars 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag m. m. Föredragande:hovrättsassessorn C. G. Hellquist.
Mars 8. Förslag till lag om rätt för Konungen att medgiva undantag från vissa stadganden ang. bankbolags inlåning. Föredragande: lagbyråchefen Joel Laurin.
Mars 15. Förslag till lag om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag. Föredragande: hovrättsassessorn C. G. Hellquist.