RIKSDAGEN


har nedannämnda dagar år 1934 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 3 febr.: k. prop. nr 5 med förslag till lag om upphävande av 17 kap. 32 § första punkten rättegångsbalken m. m. (FLU 3), bifallen;
    k. prop. nr 7 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 2 7 och 30 kap. rättegångsbalken m. m. (FLU 4), bifallen;
    k. prop. nr 56 med förslag till lag om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (FLU 5), bifallen;
    d. 10 febr.: motion (II:23) ang. lagstiftning om inteckning i hotell och restauranginventarier (FLU 6), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville verkställa utredning i vad mån säkerhetsrätt i inventarier kan införas inom hotell- och restaurangnäringen samt för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kan föranleda;
    motion (II:24) ang. viss skärpning av det ledamot i aktiebolags styrelse åvilande ansvar (FLU 7), avslagen;
    k. prop. nr 8 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation (ALU 1), bifallen;
    motioner (I: 5, 6 och 7) om epidemisjukvårdens och barnmorskeväsendets överförande till landstingens förvaltningsutskotts eller deras sjukvårdsavdelningars verkställighet och förvaltning samt om förste provinsialläkares inträde såsom självskriven ledamot av förvaltningsutskott eller dess sjukvårdsavdelning (ALU 2), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville verkställa utredning huruvida och på vad sätt ändringar i nu gällande lagar och författningar böra vidtagas i syfte att bereda landsting möjlighet att från epideminämnd och måhända även från barnmorskestyrelse överflytta dem åliggande uppgifter å landstings förvaltningsutskott, samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kan giva anledning;
    d. 17 febr.: k. prop. nr 9 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 11 §§ lagen d. 30 juni 1916 (nr 312) ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik (FLU 8), bifallen;
    motion (11:2) ang. lagstiftning till radiolyssnares skyddande mot obehöriga störningar (FLU 9), avslagen;

 

RIKSDAGEN. 211    k. prop. nr 2 ang. godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge d. 7 nov. 1933 avslutad konvention ang. konkurs m. m. (FLU 10), bifallen;
    k. prop. nr 3 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket m. m. (FLU 11), bifallen;
    motion (I: 147) om lagstiftning ang. revisorer och huru revision skall verkställas (FLU 12), avslagen;
    motion (II:127) om ändrad lydelse av 57 § sista stycket sjömanslagen (FLU 13), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (I:66) ang. förmånsrätt för icke fast anställda handelsresande att utbekomma fordran för lön och provision (FLU 14), avslagen;
    motion (I: 64) om utredning och förslag ang. en författningsenlig reglering av uppsägning av anställning i enskild tjänst (ALU 3), avslagen;
    motion (II: 285) ang. viss ändring i lagen om arbetarskydd (ALU 4), avslagen;
    motioner (II: 447 och 449) ang. ändringar i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ALU 5), avslagna;
    motion (I:245) om viss ändring i lagen om arbetarskydd (ALU 6), avslagen;
    d. 21 febr.: k. prop. nr 62 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen d. 21 sept. 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten (ALU 7), bifallen;
    d. 24 febr.: motion (II:301) ang. revision av lagstiftningen om fri rättegång (FLU 15), avslagen;
    motioner (I: 251 och II: 458) om lagstiftning till skydd för markägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark (FLU 16), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 126 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning (FLU 17), bifallen;
    k. prop. nr 4 ang. godkännande av konvention för skydd av den industriella äganderätten samt antagande av förslag till lag om ändring i 7, 11, 15 och 16 §§ förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent m. m. (FLU 18), bifallen;
    motion (I:136) om viss ändring i förordningen ang. inteckning i fast egendom (FLU 19), avslagen;
    motion (I:67) ang. utflyttningsbidrag vid sådana laga skiften, som motsvara tidigare hemmansklyvningar, m. m. (ALU 8), avslagen.
    d. 28 febr.: motioner (I:135 och II:283) om ändrade bestämmelser rörande jämkning i avtal om underhållsbidrag till frånskild make (FLU 20), i skrivelse till K. M:t anhöll RD att K. M:t ville verkställa utredning av frågan i vad mån avtal om underhållsbidrag till frånskild make må kunna jämkas, när väsentligen ändrade förhållanden påkalla det, jämte därmed sammanhängande spörsmål, ävensom för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    motion (II:41) ang. viss ändring i § 13 ordningsstadgan för rikets städer (FLU 21), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville verkställa utredning ang. skärpta åtgärder mot de s. k. nattklubbarnas verksamhet samt, i den mån så erfordrades, för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    motioner (I: 200 och II: 234) om skärpta bestämmelser rörande anordnandet av offentliga danstillställningar (FLU 22), avslagna;
    d. 7 mars: motion (II:446) ang. vissa ändringar i gällande polislagstiftning (FLU 23), avslagen;
    motion (II:453) ang. ändring av gällande bestämmelser om verkställighet av straff i vad angår politiska fångar (FLU 24), avslagen;
    motion (II:478) ang. lagstiftning mot oskälig mellanhandsvinst vid handel med livsmedel (ALU 9), avslagen;

 

212 RIKSDAGEN.    d. 10 mars: k. prop. nr 102 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 kap. 2 och 3 §§ lagen d. 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (FLU 25), bifallen;
    motioner (I:159, 160 och II:294, 295) om införande av straffpåföljd för spridande av kännedom om straff ad persons sonade brott (FLU 26), avslagna;
    k. prop. nr 68 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken (FLU 27), bifallen;
    motioner (I:253 och II:336) om utredning rörande lämpligaste sättet för fastställande av ersättning för jordlösen m. m. i samband med anläggande av vägar (FLU 28), avslagna;
    d. 14 mars: motioner (I:252 och II:456) ang. ändrade bestämmelser rörande uppgiftsplikten vid försäljning av avrensningsfrö (ALU 10), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande lämpligheten av sådan ändring av bestämmelserna i lagen d. 14 juni 1928 ang. handel med utsädesvaror, att strängare bestämmelser infördes i fråga om handeln med avrensningsfrö, samt för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kunde giva anledning;
    motion (II: 293) ang. vissa ändringar i vattenlagens föreskrifter i fråga om handläggningen av ärenden rörande dikningsföretag, som beröra allmän väg (ALU 11), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning om lämpligheten av sådan ändring av vattenlagen, att vägingenjör erhåller tillbörligt inflytande vid handläggningen av ärenden ang. dikningsföretag, som beröra allmän väg, samt för RD framlägga det förslag, vartill utredningen kunde giva anledning;
    motioner (I:63, 249, 250 och II:22, 129, 459) rörande ändringar i lagstiftningen om utlännings rätt att här i riket vistas och innehava arbetsanställning m. m. (ALU 12), RD avslog motionerna I:63 och II:22 samt anhöll i skrivelse till K. M:t dels, att K. M:t måtte låta verkställa utredning på vad sätt de bestämmelser, som i k. kung. d. 11 nov. 1927 (S. F. S. 411/1927) samt andra administrativt utfärdade förordnanden meddelas ang. uppgiftsskyldighet för utlänning och kontroll över utlänningar, som vistas i riket, och deras verksamhet samt beträffande myndigheternas samverkan vid utövandet av denna kontroll borde ändras i syfte att åstadkomma ökad effektivitet och arbetsbesparing vid övervakningen, dels ock att K. M:t måtte föranstalta om utredning, huruvida och i vad mån näringsfrihetsförordningens bestämmelser om utlännings rätt att här i riket idka handel eller annat näringsyrke kringgås, ävensom för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    d. 17 mars: k. prop. nr 66 med förslag till lag om ändring i lagen d. 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus, ävensom i anledning därav väckta motioner (ALU 13), prop. avslagen;
    d. 21 mars: motion (II: 284) ang. ändring av gällande bestämmelser om rätt till nödvärn m. m. (FLU 29), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 86 ang. gäldande i vissa fall ur kyrkofonden av understöd i anledning av olycksfall i arbete å skogar till sådana ecklesiastika boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning d. 30 aug. 1932 (FLU 30), bifallen;
    k. prop. nr 133 ang. biträden åt ärkebiskopen (FLU 31), bifallen;
    motion (II: 308) ang. revision av gällande bestämmelser om behandlingen av minderåriga förbrytare (FLU 32), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till sådan ändring av 5 kap. 2 § strafflagen, att, när någon som fyllt 15 men ej 18 år begår brott, straffet må, med bibehållande av förbudet att döma till straffarbete på livstid, nedsättas under vad eljest å gärningen följa bort.