BIRGER WEDBERG. Gabriel Poppius. Minnesteckning. Sthm 1934. Norstedt. 442 s. + 1 plansch. Kr. 5.00.
    Den man, vars minne här tecknas, var en av vårt lands mest bemärkta jurister under 1800-talets förra hälft. De sista trettio åren av hans långa liv (1769—1856) fångade »ullkulturen» och lantbruket lejonparten av hans intresse; den medalj, som slogs över honom kort efter hans död, besörjdes också av Lantbruksakademien och bär inskriften Vidgad odlingFörädlade näringar kring bilderna av Triptolemus och Pan, jordbrukarnas och herdarnas skyddspatroner. Då nu Svenska akademien valt Poppius till föremål för 1933 årsminnesteckning, har författandet av levnadsteckningen anförtrotts åt justitierådet Wedberg, som därvid i främsta rummet beaktat Poppius' verksamhet såsom jurist, i lagstiftning och lagskipning såväl som i enskilda förtroendesysslor.
    Man får sålunda följa P:s insatser i den gamla lagkommissionen (bl. a. 1805 års hävdeförordning), i kommittén för utarbetandet av 1807 års lagsamling (skämtvis kallad lex Poppia), i lagkommittén (även den förberedande) o. s. v. Åren 1809—26 var P. medlem av HD; det redogöres för åtskilliga mål i vilka P. energiskt och livfullt voterat. Av P:s många privata förtroendeuppdrag intressera särskilt boutredningen efter änkedrottning Sofia Magdalena och kuratelet beträffande det stora Filéenska arvet. P:s ordförandeskap i direktionen för nummerlotteriet har givit förf. anledning att ingående skildra detta med Bellmans minne förknippade, av skimret från tredje Gustavs dagar omstrålade verk, med dess dragningar i Slottsbacken under musik från pukor och trumpeter, dess flicklistor och dess välavlönade sinekurer.
    I minnesteckningen, som väsentligen stöder sig på brev och annat otryckt material, ges även en intim bild av P. som enskild man, avhållen och värderad för sitt redliga, ursprungsfriska och vänsälla väsen.
    Minnesteckningen ingår i Svenska akademiens handlingar för år 1933 (pris 10 kr.). Separatupplagan föreligger i blott 300 ex.