Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1931 och 1932. Av Statistiska centralbyrån. Sthm 1934. 85 + 159 s. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.
    Den förkortning av processtiden i tvistiga civila mål vid de allmänna underrätterna, vilken i SvJT 1932 s. 366 konstaterats för åren 1925—1930, har fortgått under de båda redogörelseåren 1931 och 1932. I fråga om nämnda slagsmål (med undantag för dem som återförvisats eller förklarats vilande) utgjorde sålunda den genomsnittliga processtiden vid häradsrätterna under femårsperioden 1926—1930 4.5 månader men under de båda följande åren blott 3.7 månader. Motsvarande tal voro vid rådhusrätterna 2.5 och 2.8.
    Antalet kriminella mål vid de allmänna underrätterna företer fr. o. m. 1926 en ständig ökning. Nämnda år voro de genom slutligt utslag av allmän underrätt avgjorda kriminella målen 78,455 men 1932 hade de stigit till 102,526. Ökningen faller, som framgår av närmast föregående notis, till mycket stor del på förseelser mot specialförfattningar, i synnerhet vägtrafikstadgan och motorfordonsförordningen.
    En fortsatt axplockning i den statistiska redogörelsen visar, att antalet konkurser stigit från ett bottenläge 1930 av 5,946 till 7,495 år 1932.

I. S.

 

La vie juridique des peuples. Bibliothèque de droit contemporain. Sous la direction de H. LÉVY-ULLMANN et B. MIRKINE-GUETZÉVITCH. — Paris. Librairie Delagrave. — I. Belgique (1931) 448 s. II. Tchécoslovaquie (1932) 468 s. III. France (1933) 488 s.
    Det karakteristiska för ovannämnda arbete är, att det avser att, för varje särskilt land, lämna en översikt av hela rättssystemet, såväl den offentliga som den privata rätten; man följer, såsom utgivarna yttra, den geografiska eller nationella metoden. Detta är onekligen ett lyckat grepp. För den som — till följd av lagstiftningsarbete eller annan anledning — haft att sätta sig in i utländsk rätt har mer än en gång framstått önskvärdheten av att, i överskådlig form och om möjligt koncentrerat till en volym, kunna taga kännedom om rättsområden som gränsa till eller ha sammanhang med det som närmast är föremål för studium. Att ha tillgång till ett sådant arbete, fullt »up to date» som det ifrågavarande (man behöver blott tänka på exempelvis den konstitutionella rättens förändringar under senare tid), är otvivelaktigt en stor fördel.
    Varje volym är uppställd efter en och samma, för hela verket utarbetade plan. Materian avhandlas sålunda i följande åtta kapitel: konstitutionen och den politiska regimen; administrationen och finanserna; »les recours contre la puissance publique»; straffrätten; familje-, sak- och arbetsrätten; handelsrätten; processrätten; den internationella rätten.

 

266 LITTERATURNOTISER.    Hittills ha utkommit tre delar, rörande Belgien, Tjeckoslovakien och Frankrike. Under utarbetande äro delarna angående Rumänien och Schweiz.
    Man synes ha såsom medarbetare förvärvat de mest framstående krafter som stå att uppbringa. I den del som behandlar Frankrike medverka sålunda, förutom utgivaren LÉVY-ULLMANN, bl. a. professorerna BASDEVANT, CAPITANT och PERCEROU.

E. L.