Nordisk Tidsskrift for International Ret. (Acta scandinavica juris gentium). Fjärde häftet för 1933 av denna tidskrift, varmed dess fjärde årgång avslutats, inledes med sista delen av prof. F. CASTBERGS i föregående häfte påbörjade avhandling »Den folkerettslige tenknings metode». I en artikel om »Kapitula

 

270 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.sjonene i Egypten» ger förutvarande presidenten för de blandade domstolarnas appellrätt, MICHAEL HANSSON, en åskådlig framställning av dessa domstolars i Egyptens samhällsliv djupt ingripande betydelse; med framhållande av att vissa reformer i fråga om den egyptiska kapitulationsregimen äro påkallade, uttalar förf. sina tvivelsmål om att denna regim kan inom överskådlig framtid helt avskaffas. Signaturen »Warganeus» behandlar i en artikel med titeln »En protokollsfråga?» en till synes något avsides liggande del av den internationella rätten, nämligen vilken rang, som tillkommer ledamöterna av Fasta internationella domstolen i Haag. En översikt över förhandlingarna vid Nationernas förbunds församlings fjortonde möte (1933), lämnas av sekreteraren i danska utrikesministeriet HANS BERTELSEN. — I den utlandsspråkiga delen av tidskriften, »Acta scandinavica juris gentium» märkes särskilt ett bidrag av CHARLES DE VISSCHER, »La Cour permanente de Justice internationale et son role dans le règlement des différends entre Etats», vari den framstående belgiske folkrättslärde med, om uttrycket tillåtes, starkt modererad optimism uttalar sig om den internationella domstolsorganisationens nuvarande ställning och framtidsutsikter. — Häftet utfylles som vanligt med litteraturrecensioner och översikter över tilldragelser på det internationella området.

T. G—l.