Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (1933 h. 6, 1934 h. 1). I förstnämnda häfte återges en av prof. F. STANG vid femte nordiska studentjuriststämman i Helsingfors 1933 hållen föreläsning över »En utvecklingslinje i de förmögenhetsrättsliga ogiltighetsreglerna». Den intressanta och av en glänsande framställningskonst präglade föreläsningen hänför sig i huvudsak tillstadgandet i 33 § avtalslagen, vars betydelse av förf. som bekant skattas mycket högt. Det nya årets första häfte innehåller, förutom några minnesord av prof.O. HJ. GRANFELT över Johan Thyrén, bl. a. en uppsats och ett diskussionsreferat rörande ämnet, huruvida och i vilken utsträckning skiljemän i Finland äro vid handläggningen och avgörandet av en tvistefråga bundna av gällande rätt. Frågeställningen förefaller måhända en och annan läsare skäligen ofruktbar. Hj. Kgn.

 

    Norsk Retstidende (1933 h. 52—82). Prof. VINDING KRUSE redogör (s. 1057 ff.) för utkastet till en ny norsk tinglysningslag. Detsamma karakteriseras som ett särdeles värdefullt lagstiftningsarbete, medförande en betydelsefull reform av det norska tinglysningsväsendet.
Hj. Kgn.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift. I det nu utkomna sista häftet för år 1933 behandlar docenten HALVAR SUNDBERG, Stockholm, i en uppsats med titeln »Nyfråga och nytt yrkande i kommunalrätten», problemet om när ett i en kommunal representation väckt förslag skall anses som en ny fråga eller endast somett nytt yrkande i en redan väckt fråga. Därjämte märkes en uppsats kallad »Från riksrätterna», i vilken justitierådet BIRGER WEDBERG, Stockholm, lämnar en på noggranna direkta källstudier byggd redogörelse för procederet, sådant det utbildats i praxis, inför de hittills efter år 1809 hållna riksrätterna. — Första häftet för år 1934 innehåller förutom sedvanliga översikter och meddelanden bl. a. en av fil. kand. BRITA SKOTTSBERG, Göteborg, författad redogörelse för »Den svenska diskussionen om parlamentarismen i samband med rösträttsfrågan 1904—1907». Fortsättning på den ledigt skrivna uppsatsen utlovas till ett kommande häfte.

G. B.