Hovrätternas arbetsordningar. D. 4 maj 1934 ha utfärdats kungörelser (SFS nr 113—115) angående ändring i vissa delar av hovrätternas arbetsordningar.
    Enligt nu gällande bestämmelser fordras för fiskalsförordnande att hava hållit minst tre allmänna tingssammanträden och att hava tjänstgjort i hovrätt under nio månader. Hädanefter må dylikt förordnande icke utan K.M:ts för särskilt fall lämnade medgivande meddelas annan än den som dels efter avlagd examen under en tid av sammanlagt tre år tjänstgjort i domsaga eller vid sådan rådhusrätt i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter, dels innehaft under minst sex inskrivningsdagar förordnande att handlägga inskrivningsärenden och under minst sex rättegångsdagar förordnande som avses i 23 § 1. eller 2. domsagostadgan eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt som nyss nämnts, dels ock efter fullgörande härav tjänstgjort i hovrätt under tid som i regel icke må understiga sex månader. Lika med tjänstgöring i domsaga eller vid rådhusrätt under högst sex månader må räknas väl vitsordad tjänstgöring under samma tid såsom biträde åt ledamot av Sveriges advokatsamfund. Fiskalsförordnande bör om möjligt meddelas aspirant, innan han tjänstgjort i hovrätten ett år (för närvarande ett och ett halvt år).
    Till assessor må enligt nu gällande föreskrifter icke föreslås annan än den som tjänstgjort såsom ledamot i hovrätten och tillika hållit minst fem allmänna tingssammanträden. Hädanefter skall för assessorsförordnande fordras dels ett års tjänstgöring såsom ledamot i hovrätten och dels sammanlagt ett års tjänstgöring efter första fiskalsförordnandet såsom biträdande domare eller sekreterare i domsaga eller såsom vikarie för häradshövding — däri innefattat jämväl tjänstgöring såsom biträde åt häradshövding vid uppläggande av nya fastighetsböcker — eller såsom vattenrättssekreterare eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter.
    Vid samtliga hovrätter skall, i den utsträckning K. M:t bestämmer, fiskal kunna av hovrätten förordnas att såsom ledamot deltaga i avgörandet avde vädjade och till hovrätten instämda mål som av honom föredragas (referentfiskal).
    I fråga om divisions sammansättning har införts bestämmelse, att tjänstgöringen å division om möjligt bör så ordnas, att i handläggningen och av-

 

314 NOTISER.görandet av varje mål eller ärende deltaga minst tre ledamöter som äro antingen innehavare av ordinarie domartjänst i hovrätt eller underrätt eller ock assessorer. I samband härmed har meddelats föreskrift av innebörd att såsom ordförande å division icke må fungera annan än ordinarie ledamot i hovrätten.
    Ändringarna träda i kraft d. 1 juli 1934. De nya bestämmelserna om behörighet att föreslås till assessor skola dock icke tillämpas förrän från och med d. 1 juli 1935; den som dessförinnan hållit minst fem allmänna tingssammanträden kan jämväl efter nämnda dag föreslås till assessor, även om han icke fullgjort den underrättstjänstgöring de nya bestämmelserna föreskriva. Likaså kan den som före d. 1 juli 1934 hållit tre allmänna tingssammanträden erhålla fiskalsförordnande oavsett om han uppfyller de nya villkoren för sådant förordnande eller ej.