Beräkning av tingsmeriter. Efter gemensam beredning med samtliga övriga departementschefer anförde chefen för justitiedepartementet, statsrådet Schlyter, i statsråd d. 4 maj 1934:
    »Enligt domsagostadgan d. 26 maj 1933 skall från och med d. 1 juli 1935 förordnande att hålla allmänt tingssammanträde eller att eljest utan inskränkning förvalta häradshövdingämbete i regel icke meddelas i domsaga anställt rättsbildat biträde som icke tjänstgjort såsom ledamot eller fiskal ihovrätt. Då sålunda förvärvandet av tingsmeriter i nu gällande ordning kommer att upphöra, hemställer jag, att K. M:t — som förut denna dag i de för hovrätterna utfärdade arbetsordningarna meddelat bestämmelser angående villkor för mottagande av vissa förordnanden i hovrätt — i cirkulär till statsmyndigheterna måtte föreskriva, att vid anställande eller befordran av personal i statens tjänst i övrigt skall från och med d. 1 juli 1934 den, som efter avlagd examen under en tid av sammanlagt tre år tjänstgjort i domsaga och därunder innehaft förordnande att handlägga inskrivningsärenden sex inskrivningsdagar även som förordnande varom förmäles i 23 § 1. eller 2. domsagostadgan under sex rättegångsdagar, i merithänseendeanses jämställd med juris kandidat tingsmeriterad enligt nu gällande ordning; därvid lika med nu nämnd tjänstgöring i domsaga under högst sex månader skall gälla väl vitsordad tjänstgöring under samma tid såsom biträde åt ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    Vidare bör hädanefter, vid tillsättande av sådana befattningar vid statsdepartement för vilka kräves juridisk examen eller vid förordnande å dylika befattningar, såsom ett års tjänstemerit räknas, där någon antingensom biträde i domsaga innehaft förordnande att förvalta domarämbete samt därunder hållit minst tre allmänna tingssammanträden eller ock efter avlagd examen under sammanlagt tre år tjänstgjort i domsaga eller vid sådan rådhusrätt i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter samt tillika innehaft under minst sex inskrivningsdagar förordnande att handlägga inskrivningsärenden och under minst sex rättegångsdagar förordnande som avses i 23 § 1. eller 2. domsagostadgan eller förordnande såsom ledamot i sådan rådhusrätt som ovan nämnts; dock att lika med nu nämnd tjänstgöring i domsaga eller vid rådhusrätt under

 

NOTISER. 315högst sex månader bör gälla väl vitsordad tjänstgöring under samma tid såsom biträde åt ledamot av Sveriges advokatsamfund.»
    K. M:t förordnade, att cirkulär av föreslaget innehåll skulle utfärdas (SFS nr 116) ävensom att utdrag av protokollet i ärendet skulle tillställas samtliga statsdepartement.