318 NOTISER.    Dödsfall. F. d. borgmästaren Nils Alfred Genberg avled i Ljungbyholm 5 april 1934. Född i Kalmar 1855, avlade han efter studier i Lund hovrättsex.1878 och erhöll vice häradshövdingetiteln 1881. Efter tjänstgöring som e. länsnotarie i Kristianstad och auditör vid Vendes art.-reg. blev han rådman i Kristianstad 1900. År 1905 utnämndes han till borgmästare i samma stad,vilken befattning han lämnade 1915.
    Advokaten jur. dr Carl Magnus Livijn avled i Malmö 12 april 1934. Han var född i Eksjö 1861 och blev efter studier i Lund fil. kand. 1883 och jur.utr. kand. 1887. Han avlade jur. utr. lic. ex. 1893 och promoverades 1894, alltjämt i Lund, till jur. utr. dr efter att ha disputerat över en avhandling med titeln »Om moderna socialpolitiska lagar och lagförslag angående arbetsklassens betryggande mot de ekonomiska följderna av s. k. olycksfall i arbete» I (Sthm 1893). Han blev docent i civilrätt vid Lunds universitet 1894 och docent i speciell administrativrätt och speciell privaträtt vid universitetet 1897. L. blev efter tingstjänstgöring vice häradshövding 1890. Sedan 1896 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1900. Han deltog såsom sakkunnig i utarbetandet av 1910 års sjukkasselag. Av trycket har L. utgivit, förutom doktorsavhandlingen, bl. a. »Om stämning till svaromål samt om genstämning enligt gällande svensk allmän civilprocessrätt» I (Lund 1896) samt provföreläsningarna »Omröstning till beslut vid de allmänna domstolarna. Hvilken betydelse har parters förlikning i brottmål?» (Malmö 1896).
    F. d. hovrättsrådet Fredrik David August von Heijne avled 23 april 1934. Född å Edeby, Södermanland, 1848, avlade han hovrättsex. 1871 och blev vicehäradshövding 1875. År 1883 utnämndes han till fiskal och assessor i Sveahovrätt, blev hovrättsråd 1894 och kvarstod på denna post till 1918.

 

    Justitiedepartementet. Med stöd av K. M:ts ovan s. 287 nämnda bemyndigande d. 20 april 1934 har chefen för justitiedepartementet d. 24 april 1934 tillkallat professorn Olof Kinberg och direktören för statens alkoholistanstalt å Venngarn Hardy Göransson att inom departementet biträda med verkställande av utredning angående reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden. Tillika har departementschefen bestämt att utredningen angående straffverkställigheten och fångvården skall inom departementet ledas av expeditionschefen Gunnar Dahlman under medverkan av kanslirådet Hjalmar Nyman samt att reformarbetet rörande straffsystemet skall ledas av byråchefen för lagärenden G. A. Eriksson.

 

    Lagberedningen. I lagberedningens arbete på lagstiftning angående skuldebrev deltaga följande jämlikt K. M:ts bemyndigande av lagberedningen tillkallade personer: häradshövdingen Carl Arhusiander, Vara, verkställande direktören i Svenska bankföreningen f. d. häradshövdingen Knut Dahlberg, Stockholm, advokaten Axel Hemming-Sjöberg, Uppsala, bankdirektören Gösta Wilhelm Söderberg, verkställande direktören i Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet Gustaf Akerlindh och bankombudsmannen Axel Aström, de tre sistnämnda i Stockholm.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 20 april 1934 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Hilmer Kollberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 9 mars 1934 förordnat att Orusts och Tjörns härads domsagas kansli skall fr. o. m. dag som häradshövdingen i domsagan äger bestämma, dock senast fr. o. m. d. 1 okt. 1934, vara förlagt till Stenungsund (f. n. ligger kansliet i Svanesund);
    d. 27 april 1934 beviljat häradshövdingen i Marks domsaga Axel Nyrén avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 5 maj 1934.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 23 mars 1934 medgivit ytterligare anstånd med återbesättande av den efter rådmannen L. Levertin ledigblivna rådmans- och magistratssekreterar-

 

NOTISER. 319befattningen i Karlskrona tillsvidare, dock längst till d. 1 jan. 1935 (jfr SvJT 1933 s. 608);
    d. 13 april 1934 beviljat rådmannen i Stockholm Adolf Hafström avsked från rådmansämbetet fr. o. m. d. 1 juni 1934.