Stockholms högskola. Jur. dr Nils Dillén har d. 5 april 1934 förordnats till docent i processrätt vid Stockholms högskola. Förordnandet skall underställas universitetskanslerns prövning. Doc. Dillen disputerade d. 20 maj 1933 vid högskolan för vinnande av doktorsgrad över en avhandling med titeln »Bidrag till läran om skiljeavtalet» (se SvJT 1933 s. 493 och 540). Han har publicerat artiklar i SvJT 1933 s. 15 och 1934 s. 62 samt detta häfte s. 230.

 

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1934 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:

 

    d. 21 mars: motioner (I: 12 och II: 1) om ändring i 18 kap. 16 § strafflagen m. m. (FLU 34), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta återupptaga utredningen rörande behovet av och möjligheterna för ett införande i vårt land av bedövningstvång vid slakt av husdjur ävensom för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    motion (II: 487) om förbud mot vissa exekutiva auktioner och utmätningar (FLU 35), avslagen;
    k. prop. nr 79 med förslag till förordning om blindhetsersättning m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (ALU 14), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 110 med förslag till lag om anskaffning av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (häst- och fordonsanskaffningslag) m. m. (ALU 15), RD biföll prop. samt bemydigade K. M:t att för senare halvåret 1934 i förevarande ämne meddela de särskilda bestämmelser, som kunde befinnas erforderliga;
    motion (II: 298) ang. införande i Sverige av motsvarighet till Englands »bank holidays» och Tysklands »Bankfeiertage» (ALU 16), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande lämpligheten av en sådan ändring i gällande lagstiftning rörande bestämd tid förutförande av vissa rättshandlingar inom affärslivet, att hinder ej möter att hålla bankerna stängda påskafton, midsommarafton och julafton, då dessa dagar infalla å söckendag, samt möjligen ytterligare någon helgfri dag i anslutning till söndag under den senare hälften av året, ävensom för riksdagen framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    d. 7 april: k. prop. nr 160 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 9 dec. 1910 (nr 141, s. 27) om reglering av prästerskapets avlöning samt om tillägg till samma lag m. m. (FLU 36), bifallen;
    k. prop. nr 125 med förslag till lag ang. tillägg till 21 § lagen d. 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 37), prop. bifallen;
    motion (I: 21) om revision av jorddelningslagens bestämmelser ang. behandlingen av frågor rörande rätten till vattenområden och fiske vid jorddelningsförrättningar (ALU 17), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K.M:t ville låta verkställa utredning om lämpligheten av sådan ändring i 6 § av 1 kap. i lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet att vattentäckta områden, som vid skifte å det skifteslag, däri de ingå, lämnats oskiftade, eller som med stöd av äldre lag skiftats endast i avseende å områdenas utnyttjande till fiske, skola vart för sig och icke allenast tillsammans utgöra ett skifteslag, samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde giva anledning;

 

320 RIKSDAGEN.    motioner (I: 13 och II: 27, 28, 30 samt 501) om utredning ang. de ekonomiska och sociala verkningarna av de s. k. enhetsprisföretagen inom detaljhandeln m. m. (ALU 18), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville verkställa en allsidig och förutsättningslös utredning angående de sociala och ekonomiska verkningarna, särskilt inom handelsomsättningens och produktionens områden, i vårt land av s. k. enhetspris inom detaljhandeln samt för riksdagen framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    k. prop nr 136 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 19), prop. avslagen;
    d. 11 april: k. prop. nr 97 med förslag till lag om mått och vikt ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 33 och 38), RD biföll prop. med vissa ändringar samt anhöll, att K. M:t ville verkställa utredning ang. de ekonomiska verkningar som äro förknippade med avskaffande av åklagares rätt till bötesandelar samt att K. M:t därefter måtte för RD framlägga det eller de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    k. prop. nr 99 med förslag till skeppsklarerarförordning (FLU 39), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD icke funnit anledning till erinran mot det framlagda förslaget;
    k. prop. nr 150 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § bokföringslagen d. 31 maj 1929 (FLU 40), bifallen:
    motion (II: 452) om upphävande av 14 kap. 26 och 27 §§ strafflagen (FLU 41), avslagen;
    k. prop. nr 132 ang. godkännande av en i Genève d. 11 okt. 1933 undertecknad internationell konvention för undertryckande av handeln med myndiga kvinnor (FLU 42), bifallen;
    motion (I: 142) ang. förbud att överklaga stiftsnämnds beslut om tillsättande eller entledigande av stiftsjägmästare (FLU 43), avslagen;
    d. 14 april: motioner (I: 137 och II: 307) om uppställande av legala kompetensvillkor för rätten att idka hantverk m. m. (FLU 44), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att förnyad utredning måtte verkställas ang. lärlingsutbildningen inom hantverket;
    motion (II: 335) ang. revision av gällande bestämmelser om gårdfarihandel (FLU 45), avslagen;
    d. 18 april: k. prop. nr 124 med förslag till lag om bevisning genom sakkunnig m. m. (FLU 46), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 188 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 47), RD avslog prop. samt anhöll i skrivelse till K. M:t, att K. M:t ville verkställa utredning ang. lagstiftning i huvudsaklig överensstämmelse med de av utskottet angivna grunder samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    k. prop. nr 112 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1916 (nr 90) ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff (FLU 48), bifallen;
    k. prop. nr 98 med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 5 och 21 §§ strafflagen ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 49), prop. bifallen;
    k. prop. nr 169 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 5 § 2 och 3 mom. samt 26 § lagen d. 2 juni 1916 (nr 180) om skyddskoppympning ävensom en i ämnet väckt motion (ALU 20), prop. bifallen;
    d. 21 april: motioner (I: 141 och II: 296) om viss ändring av de i lagen omdelning av jord å landet meddelade bestämmelserna rörande utbrytning av servitut utan sammanhang med skifte (ALU 21), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 251 med förslag till förordning ang. ändrad lydelse av 6 § förordningen d. 26 juni 1931 (nr 281) om moderskapsunderstöd (ALU 22), bifallen.