Det engelska processreformarbetet. De krav på större snabbhet och lägre kostnader inom rättegångsväsendet, som under de senaste åren med styrka framförts i England, hava redan föranlett nya initiativ utöver »New Procedure»1. I december 1932 tillsatte sålunda lordkanslern en kommitté, bestående av ett antal auktoritativa jurister under ordförandeskap av innehavaren av det höga domarämbetet »The Master of the Rolls» lord Hanworth, med uppdrag att »överväga arbetsförhållandena inom det högre domstolsväsendet». I en första »interim report», avgiven i februari 1933, föreslog kommittén åtskilliga betydelsefulla reformer, vilka numera alla förverkligats. Den viktigaste gällde avskaffandet av »grand jury», väl att skilja från »petty jury», den vanliga domstolsjuryn. Grand jury har i senare tid haft karaktär av instans för prövning av allvarligare anklagelsers riktighet, innan de framläggas i domsförhandling. Som garanti mot förhastade åtal har den emellertid befunnits överflödig, och i varje fall har den icke ansetts besitta ett värde, motsvarande det besvär och den kostnad, varmed sammankallandet av jurymännen —vanligen 23 till antalet — och åklagarvittnenas inställelse inför denna jury varit förenat. Med avseende å petty jury har man på kommitténs förslag gått vidare på den väg, som beträtts redan i och med New Procedure, och beträffande det stora flertalet civila mål i Kings Bench' division överlämnat åtdomaren att utan bundenhet av parternas önskemål avgöra, huruvida jury skall tillkallas eller ej. Slutligen har användningsområdet för tredskodomsförfarandet enligt Order XIV av the Rules of the Supreme Court — vilken giver käranden möjlighet att, därest icke svaranden visar särskilt goda skäl

 

1 SvJT 1932 s. 483.

 

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 415för ett sitt yrkande på verklig domsförhandling, erhålla dom utan sådan förhandling och på grundval allenast av en starkt koncentrerad förhandling — betydligt utsträckts.

K. H.