Fransk lagändring ang. giftomannaskap. Enligt fransk rätt får den som ej fyllt tjuguett år ej ingå äktenskap utan föräldrarnas samtycke. Den som uppnått nämnda ålder men ej fyllt tjugufem år skulle, om han ej förut varit gift, inhämta föräldrarnas samtycke till giftermålet. Påföljden av att detta ej gavs var emellertid blott, att nupturienten hade att i viss form underrätta föräldrarna om sitt tillämnade äktenskap. Sedan därefter fjorton dagar förflutit, fick vigsel äga rum. Genom en lag av år 1933 har berörda underrättelseplikt bortfallit; giftomannaskapet upphör i allo vid den allmänna myndighetsålderns inträde. (Revue trimestrielle de droit civil 1933 s. 276—279.)

E. L.

 

    Prokuratorsbefattning för hela Sovjet-Ryssland. Enligt en förordning d. 20 juni 1933 har sovjetregeringen inrättat en prokuratorsbefattning för hela sovjetunionen. Befattningen torde närmast i sig inrymma de befogenheter som i Sverige tillkomma justitiekanslern och justitieombudsmannen. Beslutet om tjänstens inrättande har motiverats med avsikten att stärka den »socialistiska lagligheten» och behörigen skydda den allmänna egendomen. Begreppet allmän egendom har — framför allt efter kollektiviseringens utbredning att omfatta större delen av jordbruket — fått en hittills oanad omfattning och därmed har även brott mot allmän egendom blivit allmännare än någonsin. Enligt förordningen skall prokuratorn övervaka att de särskilda, av unionens och unionsrepublikernas myndigheter utfärdade förordningarna och förfogandena stå i överensstämmelse med konstitutionen och den centrala unionsregeringens förordningar. Vidare skall prokuratorn tillse att rättsskipningens organ riktigt och enhetligt tillämpa gällande lagar. För sådant ändamål är prokuratorn berättigad att ingripa och avbryta ett rättsligt förfarande på vilket stadium det än befinner sig, att överklaga domar och andra domstolsbeslut samt att förbjuda verkställighet av domar och beslut tills ny prövning ägt rum. Prokuratorn är vidare befogad att åtala och att övertaga åklagaruppgiften i alla domstolsinstanser över hela sovjetunionen. Han skall öva uppsikt över den politiska polisens (GPU:s), milisens, kriminalpolisens och fängelsemyndigheternas verksamhet i syfte att garantera dennas överensstämmelse med gällande lag. Slutligen har prokuratorn den högsta ledningen av de i unionsrepublikerna befintliga prokuratorsämbetenas verksamhet. — Till förste innehavare av det nyinrättade prokuratorsämbetet har utnämnts I. A. Akulov vilken tidigare tillhört GPU:s ledning men som på grund av motsättningar mellan honom och övriga ledande personer inom GPU efter kort tid blev förflyttad till en befattning i landsorten.