En tidsbild. Notisred. har fått mottaga följande vidimerade utdrag ur Bergsjö församlings Sokne Stämmo Protocoller.

 

»1767 d. 25 october,
som var 19:de Söndagen efter Trinitatis blef, efter 8 dagar förut skedd kundgörelse å Predikstolen, så väl til underdånigste åtlydnad af Hans Kongl.Maj:sts Nådigste Befallning, som ock til ödmjukaste följe af Högvörd. Dom Capitlets Circulaire, af d. 8 october förledit år, angående öfverflödets förekommande vid Bröllop och andra sammankomster, detta ämnet förehaft uti Bergsjö Kyrka, straxt efter slutad Gudstjenst. Sedan Kyrkoherden korteligen förestält, huru oanständig och skadelig öfverflöds och yppighets lasten är för ett Christeligit Samhälle, och huru däremot besparing, nyckterhet och måttelighet pryda det Christna namnet, och tilskynda folket den goda Gudens ymnoga välsignelser samt öfverhetens ynnest och välbehag m. m. blef den af Dom Capitlet hitsände Inrikes-Tidningen om Alingsås Landsförsamlings berömliga författning upläst, så väl som Dom-Capitlets Circulaire. Hvaruppå Kyrkoherden kärligen anmodade sine sokneboer, at nu i Christelig stillhet medhvarannan öfverlägga, och öfverenskomma uti några puncter, som igenom GudsNåd torde bidraga til Guds milda gåfvors måtteliga nyttjande och det syndigaöfverflödets hämmande. Församlingens Ledamöter yttrade genast sin beredvillighet at ingå någon förening härom, och, förbundo sig til nedanstående puncters efterlefnad.
    1:o Hvad Barns- och Graföhl beträffar, så emedan de här i församlingen ganska sällan hållas, och om det någorstedes sker, alsingen öfverflödig omkostnad därvid förelöper; thy fant man ingen ytterligare inskränkning vid dylika tilfällen vara af nöden; utan beslöto sokneboerne endast at härutinnan följa sin gamla berömliga plägsed, förklarande sig icke vilja anse och erkännaden för välsinnad, som härefter införer någon annan sed den där går ut på stor kostnad och ovanlig välplägning.
    2:o Alle Bröllop, i fattigare eller förmögnare hus, som anställas på Söndag, slutas Tisdagen därpå, så snart Gästerne ätit middag, och i proportion på 3:dje dagen, om Brölloppet börjas någon annan dag, då hvar och en Bröllopsgäst, utom föräldrar, Barn och Syskon, skal förfoga sig hem til sitt, vid två D:r S:mts bot, hälften til angifvaren och hälften til de fattiga, för den, som biuder någon qvar och som buden eller obuden, längre qvardröger.
    3:o Hvad sielfva Brännevins förtäringen vidkommer, fant man sig icke vid at föreskrifva några vissa mått, utan det blef öfverenskom mit, at hvar och en skal söka hedra och fägna Brudefolket och Bröllops laget med en Christelig nyckterhet och ordentelighet, och at man vid dylika tilfällen vil anse en drucken och öfverlastad med föragt och vämjelse för dess synd och odygd, som är så skamlig och vanhederlig, sky dess umgänge, och intet tiltala eller svara honom, så länge han drucken är. Detta förmodar man skal hafva sin goda verckan, när dessutom förmaningar och varningar träget skje, samt

 

NOTISER. 417kyrkodisciplin och verdslig Lag äfven alfvarsamt handhafves: en kannerligen skal vid alla sammankomster ett noga inseende hafvas uppå vår ungdom, emedan det ligger högst magt uppå at bereda dem til ett nycktert folck i framtiden.
    4:o Blef beslutit, at hädanefter på våra Bröllop ingen dants skal anställas, sedan Bruden är afklädd och aftonmåltiden är förbi, vid 16 % S:rmts plickt för den som vil dantsa, och 1 D:r S:mt för spelman; på det Bröllopslaget således måtte få niuta någon ro och hvila, medan natten är, och sedan, dagen därpå, kunna äga så mycket större förnöjelse af Guds gåfvor.
    5:o Som ungdomen vid Brölloppen här, af bägge könen plägat ligga tilhopa i ett särskildt rum, hvarvid ofta mycket, ogudagtigt, gäckagtigt snack och tal, som Christnom icke höfves, och hvarjehanda oanständigt väsende förelupit, thy, och emedan detta är ett offenteligit sängelag, som kan föda mycket ondt af sig, blef öfverenskommit, at ungdomen hädanefter skal, då mögeligit är, läggas i 2 särskildta rum, och den af ettdera könet, som hos det andra ligger qvar öfver natten, eller går där hela natten och sölar, böter 1 D:r S:rmt.
    6:o Den af Församlingens invånare, som sitter på Gästgifvaregården öfver en tima, endast för at dricka och supa, böte 1 D:r S:rmt. Den för samma ordsak blifver öfver natten qvar, böte 2 D:r S:rmt. Och om Gästgifvaren genom obetänksam försälgning anten til den, som han ser redan vara drucken, eller til den, som öfver en tima, utan ärende, sitter qvar på Gästgifvaregården, blott för at dricka och supa, i så måtto tillåter fylleri och dryckenskap i sitthus, böter han lika mycket.
    7:o Hvad allmogens klädedrägt angår, så mans som qvins, blef gemensamt beslutit, at man skulle återtaga och behålla den alfvarsamma klädedrägt, som af ålder varit öflig i Soknen, utan at hvarken man- eller qvinno-könet skulle, såsom någre nyfikne, lättsinnige och högmodige börjat, kläda sig på stads vis, hvilket leder til drygare kostnad, och ökar fattigdomen i Soknen.
    8:o Vid hvart Bröllop tilsätter närvarande Prestman en eller två upsyningsmän, som gifva akt på, om någon häremot bryter. Öfverser upsyningsman med de brottslige, erlägge han lika böter med dem.
    De här utsatte och stadfästade böter uttaga sexmännen och tilställa dem Kyrkans och de Fattigas föreståndare, hvilka dela dem, såsom öfverens kommitär, neml:n hälften til angifvaren och hälften til de fattiga.
    Således vara enhälligt öfverenskommit, intyga undertecknade, som å Församlingens vägnar, med sina Namns och Bomärkens underskrifter denna förening stadfästa. Hvilket skedde på den dag och år, som förr skrifvit är. Abr. Attner. P. Hazelius Capitain vid Majorns Pastor. »Compagnie (Ytterligare 8 underskrifter med bomärken.)
    Rätt avskrivet intygar Bergsjö prästgård den 2 april 1934.

Kjs.

 

    Efter hänvändelse från notisred. med anhållan om närmare upplysning om Alingsås Landsförsamlings »berömliga författning» meddelar B. W. följande.
    Nämnda berömliga författning står att läsa i Inrikes Tidningar 1766 nr 54(14/7). 2:o i Bergsjö är nästan ordagrant lika med 2) i Alingsås. Bergsjö

 

27 — Svensk Juristtidning 1934.

 

418 NOTISER.beslutet att ej föreskriva några vissa mått för brännvinsförtäringen motsvaras där av följande:
    »3) På Bröllopen gifwes och förtäres ej oftare Bränwin, än första Bröllopsdagen en sup om morgonen, den andra när Middags-Måltid börjas, den 3:dje då man, som det kallas gifwit på Kaka och 4:de supen wid qwällmål. Måndag och Tisdag gifwes högst 3 gångor Bränwin, och det alt i lagom stora Glaseller Käril utan någon förtydning. På Barnsöl, hålles lika proportion. Hwemsom wil, får förtära mindre, hälst om det wore aldeles intet Bränwin. Men den som frambjuder, samt den som emottager och förtär mer Bränwin än 4 supar den första, och 3 de andra Bröllops-dagarna, plikte 1 Daler Silfm:t förhwar gång han häremot bryter. Gossar och Flickor må wid samma bot ejbjudas mer än en gång Bränwin om dagen, emedan det ligger högst makt uppå at bereda dem til et nyktert Folk i framtiden.»
    Bergsjö-bestämmelserna om dans och ungdomens placering i skilda rum sakna all motsvarighet och ha tydlig Hälsinglands-kulturstämning.