Nordisk kriminalistkonferens i Stockholm. I anslutning till det pågående arbetet på straff- och fångvårdsreformer (se SvJT 1934 s. 282) har på inbjudan av justitieministern en nordisk konferens för diskuterande av vissa av de aktuella frågorna hållits i Stockholm d. 16, 17 och 18 juni 1934. De svenska deltagarna i konferensen voro från justitiedepartementet förutom statsrådet Schlyter statssekreteraren G. Eklund, expeditionschefen G. Dahlman, lagbyråchefen G. A. Eriksson och kanslirådet Hj. Nyman samt beträffande frågan om ungdomsbrottsligheten t. f. expeditionschefen C. G. Bruno, vidare justitiekanslern K.-G.Hjärne, från fångvården överdirektören G. Masreliez, byråchefen E. Wijkmark, byrådirektören H. Lindberg och fängelsedirektören S. Axi samt fångvårdssakkunniga professorn O. Kinberg och direktören för statens vårdanstalt för alkoholister å Venngarn H. Göransson. Från Danmark deltogo rigsadvokaten A.Goll och direktören for fængselsvæsenet E. Kampmann, från Finland överdirektören A. Arvelo och från Norge riksadvokaten H. Sund samt ekspedisjonschefen K. Gløersen. Finlands justitiekansler O. Huttunen var av sjukdom förhindrad att närvara.
    Vid konferensen behandlades en rad aktuella frågor på fångvårdens och därmed sammanhängande straffrättsliga områden. Första överläggningsämnet var ungdomsbrottslighet och ungdomsfängelse med lagbyråchefen Eriksson och direktören Göransson som inledare. Expeditionschefen Dahlman var referent beträffande frågan om en reformering av bötesförvandlingsstraffet. Under ett besök å Venngarn söndagen d. 17 juni lämnade direktören Göransson en redogörelse för alkoholistvården samt åtgärder mot alkoholistbrottslingar och brottslingar på grund av lättjefullhct. Tredje konferensdagen avhandlades spörsmålet om fångvårdens koncentration och anordnande av specialanstalter

 

420 NOTISER.med professor Kinberg som inledare. Slutligen diskuterades vissa frågor om fånges vård och behandling, bl. a. kriminalbiologisk undersökning av nyintagna fångar, klassindelning av fångar och skyddsverksamhet för frigivna fångar med kanslirådet Nyman, byråchefen Wijkmark och byrådirektören Lindberg som referenter.
    D. 19 juni besågo vissa av konferensens deltagare Stockholms stads skyddshem för gossar å Skrubba ävensom centralfängelset och sinnessjukavdelningen å Långholmen, varjämte en överläggning hölls mellan representanter för justitiedepartementet och medicinalstyrelsen samt de danska och norska riksadvokaterna rörande lagstiftning om avbrytande av havandeskap.