Sveriges Advokatsamfund avhöll sitt årsmöte lördagen den 2 juni 1934 å Grand Hotel Royal i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 100 ledamöter från skilda delar av landet.
    Till ordf. i samfundets styrelse valdes hr Axel Forssman, Göteborg, och till v. ordf. hr Carl Lundqvist, Stockholm. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr Georg Boden, Göteborg, Julius Lindström, Katrineholm, Axel Roos, Malmö, Yngve Schartau, Stockholm, Adolf Sjöberg, Östersund, och Ernst Treffenberg, Stockholm. Styrelsesuppleanter blevo hrr Bertil Ahrnborg, Harald Bauer, Thure Essén, Yngve Häckner, Göran Kalling, Alf Lindahl, Olle Ohlsén och Sune Wetter i Stockholm samt Karl Hillgård i Halmstad och Birger Melin i Göteborg.
    Föredrag höllos av højesteretssagfører Oskar Fich och overretssagfører Hans Madsen över ämnet: »Den danske Sagførerstands Organisation og Virksomhed».

 

    Rådhusrätternas rekrytering. Samtidigt med att kungörelse d. 4 maj 1934 utfärdades angående behörighet till vissa befattningar vid rådhusrätt (se SvJT 1934 s. 315), beslöt K. M:t att till processlagberedningen överlämna sakkunnigbetänkandet angående ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande m. m.för att av beredningen i återstående delar upptagas i samband med behandlingen av andra till domstolsorganisationen hörande frågor.

 

    Statens rättskemiska laboratorium. Av föreståndarens nyligen avgivna årsberättelse för 1933 kan bl. a. inhämtas, att därunder förekommit 444 fall av blodprov för faderskapsbevisning, varav 56 fall lett till uteslutning av den uppgivne barnafadern. Antalet blodprov för alkoholbestämning har varit

 

422 NOTISER.mer än dubbelt så stort eller 918, men det framgår icke i vilken riktning de härutinnan avgivna utlåtandena i olika fall gått. 93 remisser hava gällt undersökning av likdelar.