Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1934, femtonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten B. Ekeberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):

 

»Revisionsberättelse.
    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1933 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa: Debet. Ingående balansräkning: Kredit.Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 94,248:37 Obligationer Kr. 98,605: —Dispositionsfondens konto Kr. 11,518: 22 Å kapitalräkning innestående Kr. 7,161:59Kr. 105,766: 59 Kr. 105,766:59Utgifter och inkomster:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 20: — Räntor Kr. 5,461: 10Grundfonden gottgjord Kr. 1,088:22Dispositionsfonden gottgjord Kr. 4,352: 88Kr. 5,461: 10 Kr. 5,461: 10Utgående balansräkning:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 102,605: — Grundfondens konto Kr. 95,764: 09Å kapitalräkning innestående Kr. 7,030: 19 Dispositionsfondens konto Kr. 13,871: 10Kr. 109,635: 19 Kr. 109,635:19
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1933 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 1 mars 1934.
C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh

 

    Gunnar Swensons minnesfond vid universitetet i Lund. Av fondens avkastning har under de tre senaste räkenskapsåren anslagits:
    1931 — 32 till utrikes studieresor kr. 6,000:—(professorerna Kallenberg, Björling och Malmgren), till professorernas deltagande i Nordiska juristmötet i Stockholm kr. 750:—, till anordnande av ett flertal föredrag i Juridiska för-

 

NOTISER. 423eningen i Lund kr. 567: 50, till organisationskostnader för Nordiska juristmötet i Stockholm kr. 500: —, till bekostande av en engelsk upplaga av framlidne prof. Knut Wicksells föreläsningar i nationalekonomi kr. 3,000: —, till tryckning av prof. Malmgrens föreläsningar i statsrätt kr. 1,414:—, till utgivandeav prof. Bergmans föreläsningar i romersk förmögenhetsrätt kr. 864: 94, tilltryckning av handlingar i befordringsärende kr. 118: 75 samt till studieunderstöd kr. 1,300:—. 1932—33 till utrikes studieresor kr. 8,000: — (professorerna Björling, Ernberg, Bergman och Sommarin), för översättning till tyska av doc. Karlgrens arbete om »Rättshandlingar på förmögenhetsrättens område enligt svensk rätt» kr. 215: —, till anordnande av föredrag i Juridiska föreningen i Lund kr. 256: — samt till studieunderstöd kr. 2,000: —. 1933—34 till utrikesstudieresor kr. 9,000: — (professorerna Bergman, Sommarin, Bergendal och Malmgren samt doc. Karlgren), till anordnande av föredrag i Juridiska föreningen i Lund kr. 45: —, till tryckning av prof. Olivecronas föreläsningar över inteckningsförordningen kr. 1,744: 90, till tryckning av handlingar i befordringsärende kr. 118:50 samt till studieunderstöd kr. 1,250:—.

    Fondens behållning kommer d. 1 juli 1934 att uppgå till kr. 320,425: 92.