424 NOTISER.    Folkomröstningen i Saar. Det tremannautskott, som av Nationernas Förbunds råd tillsatts för att förbereda folkomröstningen i Saarområdet, utsåg i början av mars 1934 en juristkommitté med uppdrag att avgiva utlåtande angående tolkningen och tillämpningen av vissa bestämmelser i Versaillestraktaten rörande omröstningen. Till medlemmar av denna juristkommitté valdes f. d. hovrättspresidenten friherre Erik Marks von Würtemberg, schweiziske professorn Eugèn Borel samt ledamoten av holländska högsta domstolen Jean Kosters.
    Enligt beslut av Nationernas Förbunds råd i början av juni månad skall vidare en kommission, bestående av tre personer, bildas för att organisera, leda och kontrollera folkomröstningen. Till medlem av denna kommission har utsetts landshövdingen Alvar Rodhe.

 

    Vittorio Scialoja †. Den kände italienske juristen och statsmannen Vittorio Scialoja avled den 19 november 1933. Han var född 1856. Redan 1879 blev han professor i det ämne, till vilket hans vetenskapliga alstring främsthänför sig — romersk rätt — och 1884—1931 beklädde han den romerskrättsliga lärostolen vid universitetet i Rom. Bland hans vetenskapliga verkmärkes »Teoria della propriet à nel diritto romano» (1928—31). Jämte andra ombesörjde han den italienska digestupplagan (1908 ff.). År 1888 grundade han Istituto di diritto romano och utgav 1900—1912 »Dizionaro practico del diritto privato». Under de sista årtiondena har det främst varit hans politiska verksamhet, som dragit uppmärksamheten till hans namn. Justitie- och utrikesminister redan under tiden före fascismen, anlitades han under 1920talet flitigt av den nya regimen. I N. F:s arbete tog han livlig del såsom sitt lands företrädare vid rådsmöten och församlingssessioner. Under åtskilliga år var han ordförande i folkförbundsförsamlingens juridiska utskott.

 

    Dödsfall. F. d. regeringsrådet Carl Johan August Wall avled i Sthm 2 maj 1934. Han var född 1855 i Sevalla, Västmanl. l., blev student i Uppsala 1873 och avlade där 1876 fil. kand. ex. och 1881 jur. utr. kand. ex. Två år senare utnämndes han till vice häradshövding. 1893 blev han kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet och 1895 expeditionschef i sjöförsvarsdepartementet. Åren 1903—1909 var han landshövding i Gotlands län. Från sistnämnda år till sin avgång 1925 var han ledamot i regeringsrätten. Dessutom innehade W. åtskilliga kommittéuppdrag samt andra allmänna och enskilda förtroendeuppdrag.
    Vice häradshövdingen Karl Axel Riben avled 7 maj 1934. Född i Vada, Sthmsl., 1867, avlade han hovr.-ex. i Uppsala 1890 och erhöll tre år senare vice häradshövdinge titeln. Han var därefter under många år knuten vid Stockholms ensk. bank, där han 1898 blev ombudsman och sedermera föreståndare för bankens notariatavdelning och styrelseledamot. Åren 1919—23 var han chef för Kungl. teatern. Under senare år var han verksam såsom affärsjurist och tillhörde styrelsen för ett flertal större företag. Under åren 1912—24 var han ordf. i Hovkapellets pensionsinrättning och tillhörde sedan 1919 Musikaliska akademien.
    Andre assessorn Johan Olof Dahlberg avled 15 juni 1934. Han var född i Ytterlännäs, Västern. l., 1893 och blev student 1912. Efter avlagd jur. kand.ex. inträdde han i Sthms rådhusrätt 1921 och blev andre assessor där 1930.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 18 maj 1934 på därom gjord ansökning entledigat generallöjtnanten Bo Boustedt från förordnande att vara militärledamot i högsta domstolen och samtidigt till hans efterträdare förordnat generalmajoren, chefen för generalstaben Oscar Nygren.