429LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1934 avgivit utlåtanden över följande lagförslag: April 14. Förslag till lag om förbud mot vissa sammanslutningar. Föredragande: lagbyråchefen Olof Alsén. Maj 16. Förslag till 1) lag med särskilda bestämmelser om vissa beslut rörande ändring av bolagsordning för aktiebolag; samt 2) lagom begränsning av tiden för efterbevakning i vissa konkurser. Föredragande: t. f. lagbyråchefen C. G. Hellquist. Juni 12. Förslag till lag om sparbankernas säkerhetskassa. Föredragande: hovrättsassessorn Claes Johanson. Juni 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 37 och 38 §§ rättegångsbalken. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg. Juni 14. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen). Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1934 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 2 maj: k. prop. nr 137 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 41 §§ sjömanslagen d. 15 juni 1922 (nr 270) ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 51), prop. bifallen;
    motioner (I:145, 146 samt II:292, 297) ang. ändring i gällande föreskrifter om uppskattning av prästlöneboställes normalavkastning m. m. (FLU 52), avslagna;
    k. prop. nr 139 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 23 § lagen d.16 okt. 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg (FLU 53), bifallen;
    motioner (I:139 samt II:39, 40, 291, 302 och 451) ang. vissa ändringar i lagen om fattigvården (ALU 23), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t, efter återupptagandet av den under åren 1932 och 1933 inom socialdepartementet i syfte att söka nedbringa statens kostnader för fattigvården verkställda undersökningen angående lämpligheten av ändringar i, bl a., fattigvårdslagens bestämmelser om hemsändning av understödstagare, ville, efter ytterligare utredning, med beaktande, utan att berättigade humanitära hänsyn åsidosättas, jämväl av kommunernas intresse, att berörda bestämmelser om hemsändning erhålla ökad effektivitet, för RD framlägga de förslag, vartill utredningen i nämnda del kunde giva anledning;
    motioner (I:248 och II:450) ang. viss ändring i fattigvårdslagens bestämmelser rörande hemortsrätt (ALU 24), avslagna;
    motion (II:309) ang. viss ändring i lagen om fattigvården (ALU25), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 5 maj: k. prop. nr 231 med förslag till förordning ang. vadhållning i samband med tävlingar (FLU 54), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD vid granskning av förslaget icke funnit skäl göra andra erinringar än utskottet i sitt utlåtande upptagit;
    k. prop. nr 103 med förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet ävensom en i ämnet väckt motion (ALU 26), RD biföll prop. samt anhöll i skrivelse till K. M:t, att K. M:t ville låta verkställa utredning, under vilka förhållanden frivillig sterilisering av rättskapabla personer må kunna företagas, samt en allsidig, förutsättningslös utredning, huruvida och under vilka förhållanden sedlighetsförbrytare må kunna underkastas sådant ingrepp som är ägnat att motverka eller upphäva deras sjukliga anlag, samt för RD framlägga det förslag, vartill utredningarna kunde giva anledning;
    d. 9 maj: k. prop. nr 217 med förslag till lag. ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att för-

 

430 RIKSDAGEN.värva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 55), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 258 med förslag till lag om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag (FLU 56), bifallen;
    k. prop. nr 10 med förslag till lag om blodundersökning i brottmål (FLU 57), bifallen;
    motion (II:455) ang. bokföringsskyldighet för politiska sammanslutningar m. m. (FLU 58), avslagen;
    motioner (I:157 och II:130, 334) om ändring i lagen om förbud mot politiska uniformer m. m. (FLU 59), avslagna;
    motion (I:16) ang. vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 27), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K M:t ville verkställa 1. utredning, huruvida begreppet olycksfall enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete bör utvidgas, utan att gränsen mellan olycksfall och yrkessjukdom utplånas och utan att kravet på orsakssammanhang mellan arbetet och skadan uppgives, genom att under detta begrepp inbegripas fall, i vilka den av arbetet härflytande skadeverkningen gjort sig gällande under en mera utsträckt tid än som hittills av praxis medgivits för att lagen skall hava tillämpning, samt 2. utredning rörande ändrade bestämmelser i 11 § olycksfallsförsäkringslagen beträffande förhållandet mellan förmåner, som utgå enligt nämnda lag, samt understöd, som det till följd av olycksfall i arbete åligger arbetsgivare att utgiva enligt annan lag eller särskild författning eller på grund av egen utfästelse, eller som utgå från kassa eller pensionsinrättning eller på grund av försäkring i annan försäkringsanstalt än i 4 § olycksfallsförsäkringslagen sägs, ävensom för RD framlägga det förslag, vartill utredningarna kunde giva anledning;
    motion (II:448) om antagande av förslag till lag med vissa bestämmelser ang. boställen för klockare och organister (ALU 28), avslagen;
    k. prop. nr 212 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 12 juni 1885 (nr 27) ang. lösdrivares behandling m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (ALU 29), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 16 maj: motioner (I:111 och II:223) ang. ändring av lagstiftningen rörande värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring (ALU 30), avslagna;
    motioner (I: 112 och II:222) om viss ökning av antalet värnpliktiga, som skola uttagas till linjetjänst (ALU 31), avslagna;
    k. prop. nr 214 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 43 mom. 1 värnpliktslagen d. 12 juni 1925 (nr 337), bifallen;
    d. 18 maj: k. prop. nr 154 med förslag till lag om tillsättning av prästerliga tjänster ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 60), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motion (II: 70) ang. utredning om en modern hyreslagstiftning (ALU 33), avslagen;
    d. 23 maj: k. prop. nr 100 med förslag till lag. ang. upphävande av gällande bestämmelser om förnyelse av inteckning m. m. (FLU 50), bifallen med vissa ändringar;
    motion (II: 71) ang. lagstiftning till skydd i vissa avseenden för ungdom med annan anställning än i industriellt arbete (ALU 34), avslagen;
    d. 26 maj: k. prop. nr 208 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen d. 20 juni 1930 (nr 284) m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 35), i skrivelse till K. M:tanmälde RD, att RD vid granskning av förslaget icke funnit skäl att göraandra erinringar än utskottet i sitt utlåtande upptagit;
    d. 30 maj: k. prop. nr 181 med förslag till vapenkungörelse ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 61), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD vid granskning av förslaget icke funnit skäl att göra andra erinringar än utskottet i sitt utlåtande upptagit;
    k. prop. nr 264 med förslag till lag om förbud mot vissa sam-

 

RIKSDAGEN. 431manslutningar ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 62), prop. bifallen;
    motioner (I: 156 och II: 383) ang. åtgärder mot statsfientlig verksamhet (FLU 63), avslagna;
    motion (I:8) om beredande av möjlighet till förlängd värnpliktstjänstgöring för till linjetjänst uttagna värnpliktiga och f. d. stamanställda (ALU 36), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 38 med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 37), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 40 med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 39), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 240 med förslag till sjöarbetstidslag ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 42), RD antog lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen);
    d. 1 juni: k. prop. nr 162 med förslag till kungörelse ang. handel med farmaceutiska specialiteter m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 64), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD vid granskning av förslaget icke funnit skäl göra andra erinringar än utskottet i sitt utlåtande upptagit;
    motioner (I:276, 277 och 279) rörande lagstiftning om rikets kolonisation och komplettering av ofullständiga jordbruk samt tillägg till allmänna expropriationslagen för jordbruksändamål (ALU 40), avslagna;
    motioner (I:65, 140, 278, 281 och II: 128) rörande ändringar i arrendelagstiftningen m. m. (ALU 41), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, attK. M:t ville verkställa utredning, huruvida och i vilken omfattning i lag må stadgas rätt för arrendator att av jordägaren erhålla ersättning för under arrendetiden utförd ändamålsenlig gödselstadanläggning, samt att K.M:t måtte slutföra utredningen om det förslag till ändringar i vissa delar av nyttjanderättslagen och norrländska arrendelagen, som framlagts av sociala jordutredningen i dess betänkande d. 5 dec. 1931, ävensom att K. M:t ville förelägga RD de förslag, vartill utredningarna kunde föranleda;
    d. 2 juni: motion (II:303) om upphävande av den s. k. Åkarpslagen (FLU 65), avslagen;
    k. prop. nr 274 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om vissa beslut rörande ändring av bolagsordning för aktiebolag m. m.(FLU 66), bifallen;
    motioner (II: 304 och 305) ang. ändringar i förordningen d. 26 juni 1931 (nr 280) om erkända sjukkassor m. m. (ALU 43), RD antog förordning om ändring i vissa delar av nämnda förordning;
    d. 6 juni: k. prop. nr 138 med anhållan om RD:s yttrande rörande vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1933 fattade beslut (ALU 44), i skrivelse till K. M:t uttalade RD, 1) att förslaget till konvention angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer ej borde f. n. ratificeras samt att den till nämnda konventionsförslag hörande rekommendationen icke för närvarande borde föranleda någon ytterligare åtgärd; och 2) att dels förslaget till konvention angående obligatorisk ålderdomsförsäkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag och fria yrken samt för hemarbetare och tjänstefolk, dels förslaget till konvention angående obligatorisk invaliditetsförsäkring för nämnda personer, dels förslaget till konvention angående obligatorisk ålderdomsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag, dels ock förslaget till konvention angående obligatorisk invaliditetsförsäkring för sistnämnda löntagare icke borde f. n. ratificeras; samt 3) att RD för sin del icke haft något att erinra mot vederbörande departementschefs uttalanden i statsrådsprotokollet beträffande dels förslaget till konvention angående obligatorisk dödsfallsför-

 

432 RIKSDAGEN.säkring för löntagare i industriella företag, handelsföretag och fria yrken samt för hemarbetare och tjänstefolk, dels förslaget till konvention angående obligatorisk dödsfallsförsäkring för löntagare i jordbruksföretag, dels ock rekommendationen angående invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsförsäkringens allmänna principer;
    motioner (I: 240 och II: 132, 288) ang. påskyndande av pensionsutredningen m. m. (ALU 45), avslagna;
    d. 9 juni: k. prop. nr 108 med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1934/1935 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerat pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner (FLU 67), i skrivelse till K. M:t godkände RD de av departementschefen förordade allmänna grunderna för beviljande av dyrtidstillägg samt lämnade K. M:t visst bemyndigande;
    k. prop. nr 15 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 2 1 kap. strafflagen m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 68), prop.bifallen;
    k. prop. nr 215 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt(ALU 46), bifallen;
    motioner (I: 150, 151, 152, 153 samt II: 290, 337, 338 och 339) ang. tredjemans rätt till neutralitet i arbetskonflikter m. m. (ALU
    47), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t, med beaktande av vad utskottet anfört, ville för RD framlägga förslag till lag om tredje mansrätt till neutralitet i arbetskonflikter samt vid ekonomiska konflikter på hyresmarknaden och inom näringslivet i övrigt;
    motion (II:300) ang. förbud för sammanslutningar att i politiskt eller därmed jämförligt syfte företaga aktioner mot utländsk stat (ALU
    48), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte taga under övervägande, vilka åtgärder kunna vara erforderliga och lämpliga för att förebygga, att från enskilt håll vidtagas handelspolitiska handlingar, sådana som bojkott mot varor från visst land, av beskaffenhet att motverka den svenska regeringens handelspolitik;
    motioner (I:155 och II:377) om utredning och förslag ang. förhållandena inom byggnadsindustrien (ALU 49), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa en allsidig, förutsättningslös utredning angående förhållandena inom byggnadsindustrien samt för RD framlägga de förslag, vartill nämnda utredning kunde giva anledning;
    motion (II:69) om visst tillägg till lagen om kollektivavtal (ALU 50), avslagen;
    motioner (I:148, 149, 154, 241, 242 samt II:287, 289, 340, 496 och 497)ang. lagstiftning till arbetsfredens bevarande m. m. (ALU 51), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville föranstalta om en allsidig och förutsättningslös utredning rörande de åtgärder på föreningsrättens och arbetsrättens områden, som kunna vidtagas i syfte att rättsligen utbilda arbetsgivarnas och arbetarnas fackliga föreningsväsen och att främja arbetsfreden, samt utan tidsutdräkt för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    motioner (I:148, 243 samt II:287 och 299) ang. åtgärder till förhindrande av fackliga eller andra yrkesorganisationers kollektiva anslutning till visst politiskt parti (ALU 52), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa en allsidig och förutsättningslös utredning angående fackliga eller andra yrkesorganisationers kollektiva anslutning till politiska partier samt för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    d. 13 juni: motion (II:286) ang. vissa ändringar i lagen om arbetstidens begränsning (ALU 53), avslagen.