Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta Scandinavica juris gentium. Första häftet för 1934 av denna tidskrift inledes med en artikel av förutvarande estniske utrikesministern C. R. PUSTA om det regionala samarbetet mellan de baltiska staterna; förf. skildrar, hurusom idéen om en nära inbördes samverkan, som vid världskrigets slut starkt gjorde sig gällande inom de från Ryssland frigjorda baltiska staterna, sedermera mötte åtskilliga svårigheter både på det politiska och på det ekonomiska området, men ändå hållits vid liv genom en serie baltiska konferenser och avsatt ej oväsentliga praktiska resultat, särskilt för förhållandet mellan Estland och Lettland. I en artikel rubricerad »Två internationella skiljedomar» refererar signaturen S. S. två skiljedomar, som hava det gemensamt, att de avsagts av Östen Undén, i det ena fallet — tvisten mellan Grekland och Bulgarien rörande vissa skogskoncessioner i Centralrhodopien — såsom ensam skiljedomare, i det andra fallet —tvisten mellan Frankrike och Schweiz rörande de fria zonerna i Savoien och Gex — såsom ordförande i skiljedomstolen; sammanställningen av dessa båda domar är av intresse bl. a. därför att det, såsom referenten framhåller, i det förstnämnda fallet rör sig om en typisk rättstvist, i det andra fallet om en typisk intressetvist. — A. RÆSTAD refererar »Forslaget til konvention om kringkastingen og freden»; det ifrågavarande förslaget, som utarbetats av en av Nationernas förbunds organisation för intellektuellt samarbete tillsatt kommitté, varav förf. varit medlem, avser att förhindra, att rundradion blir till skada för det internationella samförståndet genom att begagnas till spridande av upphetsande propaganda eller vilseledande nyheter rörande främmande länder. —I »Acta Scandinavica juris gentium» förekommer ännu en artikel av dr RÆSTAD»Unions d'Etats», behandlande sammansatta stater (unioner, förbundsstater, statsförbund) ur folkrättslig synpunkt. — Vidare märkes där en artikel av BJARNE BRAATØY: »The quest for treaty definition of aggression», behandlande den i samband med nedrustnings- och säkerhetsfrågorna aktuella, men synnerligen svårlösta frågan att finna en definition på anfallskrig. — C. KRUSE JENSEN refererar norska rättsfall, berörande den internationella privaträtten. Häftet utfylles som vanligt av litteraturrecensioner, översikter av tilldragelser på det

 

478 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.internationella området o. s. v., vartill kommer en ny avdelning »Fra de nordiske Universitetsbyer», innehållande notiser rörande undervisningen i internationell rätt och verksamheten inom de akademiska föreningarna för Nationernas förbund vid de nordiska universiteten. T. G—l.