Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (h. 2—4). Friherre R. A.WREDE anmäler den förträffliga kommentar till franska Code civil, som, författad av prof. K. Heinsheimer, influtit i första bandet av »Die Zivilgesetzeder Gegenwart». Docenten IVAR AGGE ger, närmast med anledning av att året snordiska juristmöte på sitt program upptagit ifrågavarande ämne, en komparativ översikt över den enskilda åtalsrättens utveckling och ställning i vikti-

 

480 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.gare nutida rättssystem. Prof. LAURI CEDERBERG lämnar en intressant redogörelse för ett nytt engelskt prejudikat angående frågan om guldklausulens giltighet. Högsta instansens ståndpunkt sammanfattas av förf. sålunda, att »kontrahenterna böra hava rätt att komma överens om att med tillhjälp av guldklausul skydda sig mot de förluster, som en möjlig depreciering av gångbart mynt kunde komma att åsamka dem, och att åt guldklausul, i enlighet med avtalsrättsliga principer, bör tillerkännas den betydelse, som kontrahenterna uppenbarligen och medvetet avsett att giva densamma». I övrigt märkas uppsatser av STEN SELIN om växelnotifikation och av J. C. ALMQUIST om bördsrättsförordningen 1720 och dess historiska förutsättningar, varjämte prof. O. HJ. GRANFELT recenserar, delvis i anslutning till förut av honom avgivna sakkunnigutlåtanden, ett antal nyare svenska processrättsliga arbeten.

Hj. Kgn.