48 LITTERATURNOTISER.    La Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire har sedan 1931 utgivit en tidskrift med titel »Recueil de documents en matiére pénaleet pénitentiaire», vilken utgör en utvidgning av kommissionens tidigare utgivna »Bulletin». Tidskriften utkommer ej i årsföljd utan i band, varje band om fyra häften. Sistlidna vår utkom sista häftet av andra bandet.
    I företalet till första bandet anföres bl. a. följande rörande tidskriftens syfte och redigering: Kommissionen hade sedan länge varit betänkt på att skapa ett regelbundet utkommande organ, som hade till uppgift att förmedla upplysning i de frågor, som berörde kommissionens verksamhetsområde. En sådan åtgärd stod ej blott i överensstämmelse med kommissionens stadgar utan skulle även vara till ett utomordentligt gagn. I närvarande tid, då straff- och fångvårdslagstiftningen var stadd i hastig utveckling, var det mer än eljest av vikt för de olika länderna att lära känna vad som inom berörda lagstiftningsområde utomlands uträttades eller förbereddes. Men det mötte ofta stora svårigheter att i behörig tid och på lämpligt sätt vinna sådan kännedom. Den nya tidskriften komme därför att fylla en verklig brist och kraftigt bistå de olika länderna i deras lagstiftande verksamhet. Tidskriften skulle innehålla av kommissionens medlemmar lämnade systematiska redogörelser för pågående lagstiftningsarbete inom de olika länderna. Redogörelserna skulle utgöras av korta sammanfattningar av eller översikter över viktigare lagar, lagförslag, förordningar och reglementen. I regel komme ett komplett exemplar av originaltexten till refererad författning eller författningsförslag att insändas till kommissionens sekretariat för att tillgodose eventuellt behov av ytterligare upplysningar i ämnet. Tidskriften skulle dessutom kunna upptaga annat, som sammanhängde med kommissionens arbetsområde och kunde anses vara av något större internationellt intresse. Men tidskriften komme ej att innehålla några egentliga uppsatser, utan kommissionen lade vikt vid att undvika varje konkurrens med de olika nationella eller internationella straffrätts- och fångvårdstidskrifterna.
    De hittills utkomna delarna visa, huru livligt lagstiftningsarbetet på ifrågavarande område varit under de senaste åren. Nya strafflagar hava sålunda utkommit i Spanien (1928),1 Jugoslavien (1929) samt Italien2 och Danmark3(1930). För den nya strafflagen i Polen (1932) har redogörelse ej hunnit lämnas.4 Bland de särskilda straffrättsliga spörsmål, som främst varit föremål för lagstiftningningsverksamheten, märkas frågorna om skyddsåtgärder mot återfallsförbrytare samt om ungdomsbrottsligheten. Lagar angående skydd mot återfallsförbrytare hava sålunda utkommit i Nederländerna och Tcheckoslovakiet (1929), Belgien (1930) och Finland (1932). Ungdomsbrottsligheten har varit föremål för lagstiftning i Österrike och Norge (1928) samt i Schweiz (1930). Av stort intresse ur fångvårdssynpunkt är den preussiska förordningen angående progressiv straffverkställighet (1929). För Sveriges vidkommande har lämnats redogörelse för 1930 och 1931 års förslag till lag om åtgärder mot vanartigt levnadssätt, den nya sinnessjuklagen, 1929 års förslag till lag om internering å

 

1 Se SvJT 1930 s. 188.
2 Se SvJT 1931 s. 316 och 568.
3 Se SvJT 1930 s. 519.
4 Se SvJT 1933 s. 576.

 

LITTERATURNOTISER. 49allmän alkoholistanstalt av förbrytare hemfallna åt dryckenskap samt den nya böteslagstiftningen.
    Det är meningen, att tidskriften från och med band III skall innehålla en såvitt möjligt fullständig förteckning över nya lagar och förordningar inom ifrågavarande lagstiftningsområde med angivande av varje författnings titel och dag för utfärdandet.
    Tidskriften utges av kommissionens generalsekreterare professor SIMON VANDER A A med biträde av en redaktionskommitté, som för närvarande utgöres av kommissionsmedlemmarna E. DELAQUIS, professor i straffrätt vid universitetet i Hamburg, CH. DIDION, generaldirektör och förutvarande chef för fångvården i Belgien, greve W. GLEISPACH, professor i straffrätt vid universitetet i Wien, lord POLWARTH, förutvarande president för skotska fängelserådet, och D. SOUBOTITCH, president i kassationsdomstolen i Belgrad.

G. M.