RAGNAR BERGENDAL. Utredning angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter och därmed sammanhängande spörsmål. Sthm 1933. Marcus. 202 s. — Statens offentl. utr. 1933: 36.

 

    Betänkandet utmynnar i ett utkast till lag med vissa bestämmelser mot ekonomiska stridsåtgärder. I detta stadgas straff och skadeståndsskyldighet för den, som muntligen eller skriftligen eller på annat sätt uppmanar eller eljest uppsåtligen söker förmå annan att anordna, vidtaga, deltaga i eller vidmakthålla stridsåtgärd mot tredje man. Bestämmelserna innebära även visst skydd för den, som ej varit neutral, och omfattar även stridsåtgärder vid andra ekonomiska tvister än arbetskonflikter. Till det nämnda lagutkastet ansluter sig ett utkast till en ny paragraf i 11 kap. SL av innehåll, att den, som å allmän plats genom personligt tilltal, utspridande av skrift, vakthållning eller på annat dylikt sätt söker förmå allmänheten till deltagande i blockad eller bojkott, skall bestraffas med böter till högst 100 kr. Enligt betänkandet skall vidare i tryckfrihetsförordningen § 3 införas ett stadgande, att uppmaning eller annat försök att förmå någon att anordna etc. ekonomisk stridsåtgärd mot tredje man eller hot om att anordna etc. sådan åtgärd skall, om uppmaningen, försöket eller hotet förekommer i tryckt skrift, vara straffbart såsom missbruk av tryckfriheten.

 

    I Skarstedts lagedition erinrar utgivaren i förordet om att 1734 års lag i år firar sitt 200-årsjubileum. Justitierådet Skarstedt, som är ättling i rätt nedstigande led av GUSTAF CRONHJELM, uttalar, att envar svensk som under de gångna seklen studerat jura är dennes »skuldenär» (jfr HB 9: 5). Det mesta— och väl det finaste — av arbetet på lagen i dennas primära skick har, säger justitierådet Skarstedt, utan allt tvivel nedlagts av Cronhjelm.

 

4 — Svensk Juristtidning 1934.