Ny lagstiftning mot djurplågeri i Tyskland. Den tyska regeringenhar d. 24 nov. 1933 utfärdat en djurskyddslag (Tierschutzgesetz) som trädde i kraft d. 1 febr. 1934, i samband varmed hittills gällande straffbestämmelser för djurplågeri i Strafgesetzbuch upphörde att gälla. Den nya tyska lagstiftningen i ämnet ger åt djurskyddet en helt annan räckvidd än tidigare varit brukligt i flertalet länder. Till en början stadgas förbud mot onödigt plågande eller rå misshandel av djur, vilka begrepp i detta sammanhang klarläggande definieras. Därefter följa vissa »föreskrifter till djurens skydd» omfattande icke mindre än tolv punkter. Förbud stadgas däri mot bl. a. att genom bristande omvårdnad eller genom för stora krav på arbetsprestationer bereda djurlidande, att använda djur för dressyrkonster, filmning eller på utställningar om detta för djuret är förenat med avsevärd smärta eller fara för dess hälsa, att köpa ett sjukt eller uttjänt gammalt husdjur för annat ändamål än dess omedelbara smärtfria avlivande, att dressera hundar med hjälp av levande kattor, rävar eller andra djur, att under annat än under vissa i lagen närmare angivna förutsättningar företaga kupering eller kastrering, att tvångsmata fjäderfä med deg eller att rycka loss benen på levande grodor. Lagen behandlar vidare den bland lekmännen synnerligen livligt debatterade frågan om rätten till experiment ålevande djur eller det s. k. vetenskapliga djurplågeriet. Dessa experiment äro i princip förbjudna men kunna efter tillstånd av riksinrikesministern eller vissa högre förvaltningsmyndigheter få företagas under i lagen närmare angivna villkor. Sålunda få experiment för forskningsändamål ske om man därav kan vänta ett bestämt, av vetenskapen hittills icke bekräftat resultat eller om experimentet kan tjäna till att klarlägga en hittills olöst fråga Experimenten skola som regel företagas under bedövning. Pil hästar, hundar, kattor och apor få experiment icke utföras om det avsedda ändamålet står att vinna genom försök på andra djur.
    För onödigt plågande eller rå misshandel av djur kan ådömas fängelse i högst två år och böter eller ettdera av dessa straff. Består förseelsen enbart i olovligt företagande av experiment å levande djur är maximum för fängelsestraffet sex månader. Förseelse mot de ovan anmärkta föreskrifterna till djurens skydd eller mot villkoren för tillåtna experiment å levande djur straffas allenast med böter, högst 150 mark, eller med arrest. Samma straff stadgas för den som underlåter att hindra barn och andra personer, som stå under veder-

 

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 507börandes uppsikt eller tillhöra hans hushåll, att bryta mot djurskyddslagens bestämmelser. Jämte ådömande av straff kan domstolen besluta att de djur vilkas behandling i det enskilda fallet är i fråga, skola dödas eller ock fråntagas den tilltalande för att på dennes bekostnad under en tid av högst tre månader omhänderhavas av annan person. Slutligen kan även i administrativ ordning den som upprepade gånger straffats för djurplågeri förbjudas att tillsvidare hålla vissa djur eller driva handel därmed. Detta förbud kan efter utgången av ett år av vederbörande förvaltningsmyndighet åter upphävas. Person som eftersätter skyldigheten att väl vårda och utfodra sina djur kan av förvaltningsmyndighet fråntagas djuren, vilka därvid skola överlämnas att på ägarens bekostnad vårdas av annan person tills förutsättningarna för att ägaren skall fullgöra sin förenämnda skyldighet åter kunna anses föreligga.

E. L—e.