Förslag till ändrade lagbestämmelser om häradsting. K. M:t har d. 24 sept. 1934 beslutat inhämta lagrådets utlåtande över förslag till lag med vissa bestämmelser om häradsting. Förslaget överensstämmer i huvudsak med ett tidigare under året utarbetat lagutkast. (Jfr även SvJT 1933 s. 570 ff.) Fyra huvudtyper av tingsordningar uppställas, nämligen en med 40, en med 20, en med 10 och en med 5 allmänna sammanträden om året i varje tingslag. Avvikande tingsordningstyper skola kunna förekomma i undantagsfall. Vid valet mellan de olika alternativen skall bestämmanderätten tillkomma K. M:t. Utkastet innehöll härjämte att, där ej omständigheterna till annat föranledde, sammanträdenas antal skulle fastställas till minst 20 om året i tingslag som ensamt utgör domsaga och till minst 10 om året i tingslag som jämte ett annat bildar en domsaga. Denna föreskrift har uteslutits med motivering att fråga om ändring i gällande tingsordning bör avgöras efter fri prövning av samtliga vid bedömandet inverkande förhållanden samt att vikten härav i viss mån kunde bliva undanskymd genom ett stadgande av nämnda innehåll. Emellertid uttalar departementschefen den uppfattningen att för domsagor med två tingslag en tingsordning med 10 årliga sammanträden i vartdera tingslaget, d. v. s.ett sammanträde i månaden under tingsterminerna, i allmänhet är den under nuvarande förhållanden lämpligaste, och att i de flesta domsagor som bestå av ett tingslag en tingsordning med sammanträden var fjortonde dag f. n. är att förorda. Förslagets tingsterminer överensstämma i huvudsak med de i 1872 års förordning fastställda. Vissa från samma förordning överflyttade regler ang. tid för avkunnande av dom m. m. ha underkastats omarbetning. Dom skall i allmänhet avkunnas senast fyra veckor efter handläggningens slut; dock medgives undantag för mål av exceptionell vidlyftighet och på grund av andra särskilda förhållanden. Sammanträdena skola enligt förslaget hållas å tingsställe som Konungen bestämmer, vilket innebär överflyttning av beslutanderätten härutinnan från KB och regeringsrätten till K. M:t i statsrådet genom upphävande av vad i 26 kap. 4 § byggningabalken stadgas om tingstad.
    I samband med ovannämnda förslag har till lagrådet remitterats förslag till lag om kungörande av häradsrätts sammanträden.

C. H.

 

    Omorganisationen av landsfogdetjänsterna. De inom justitie- och socialdepartementen tillkallade sakkunniga för utredning av frågan om en omorganisation av landsfogdetjänsterna (se SvJT 1934 s. 425) ha d. 24 sept. 1934 slutfört sitt arbete. Resultatet därav föreligger i ett till justitieministern avlämnat betänkande i ämnet (Statens off. utr. 1934:31).
    Enligt av de sakkunniga framlagt förslag skola de nuvarande landsfogdebefattningarna ombildas till överåklagare- och länspolischefstjänster, vilkas innehavare helt befrias från de kamerala uppgifter som åvila de nuvarande landsfogdarna. Landsfogdens verksamhet skall utsträckas att omfatta, förutom landsbygden och fögder i städerna, även samtliga städer med rådhusrätt. K.B:s ställning som högsta åklagarmyndighet i länet skall upphöra, och i stället skall

 

520 NOTISER.landsfogden övertaga ansvaret för och ledningen av länets hela åklagarväsende. Såsom överåklagare skall landsfogden i regel utföra åtal för alla grövre och medelsvåra brott, men dessutom skall han genom en organiserad övervakning kontrollera landsfiskalernas och stadsfiskalernas handhavande av sina åklagaruppgifter. Landsfogdens verksamhet såsom överåklagare skall i sin tur stå under uppsikt av J. K. som i denna del skall vara chef för landsfogdekåren.
    Såsom länspolischef skall landsfogden sortera närmast under K. B. Från landsfogdens polisverksamhet skola enligt de sakkunnigas förslag kunna undantagas vissa större städer med särskilt kvalificerad polisledning (polismästare).
    De sakkunniga ha slutligen föreslagit andra bestämmelser för landsfogdarnas utbildning; bl. a. förordas inrättandet av en polishögskola vars genomgående skulle vara obligatoriskt för landsfogdeaspiranterna. I förening med en lönereglering skola de nuvarande sportlerna, inklusive bötesandelar, indragas, varjämte förbud mot utövande av viss privat verksamhet föreslås.
    Den nya organisationen föreslås skola genomföras d. 1 juli 1935.

 

E. L—e.