Nordisk Tidsskrift for International Rel. Acta scandinavica juris gentium. I det tredje häftet för 1933 fortsättes den tidigare påbörjade publikationen av jur. dr A. RÆSTADS vid norska Nobelinstitutet hållna föreläsningar, avhandlande dels »Diplomatisk beskyttelse av landsmenn i utlandet» dels »Sedvanerett og almindelige grundsettninger i folkeretten». Ytterligare ett bidrag till den aldrig slocknande diskussionen om folkrättens allmänna grundprinciper — ett vittnesbörd om den sedan gammalt bestående nära förbindelsen mellan folkrättsvetenskap och rättsfilosofi — lämnas i prof. F. CASTBERGS avhandling »Den folkerettslige tenknings metode», varav början publiceras i detta häfte. Bland dess övriga innehåll märkes en komparativ studie i sjörätt av K. STRANDGAARD: »Deviationsbegrebet i skandinavisk og engelsk Soret» och en artikel av förre danske utrikesministern MOLTESEN med anledning av dr Chr. Langes avgång från posten som Interparlamentariska unionens generalsekreterare, vartill som vanligt komma litteraturrecensioner,

 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 53översikter av tilldragelser på det internationella området o. s. v. I »Acta scandinavica juris gentium» publiceras bl. a. en för den pågående nedrustningskonferensen i Genève avsedd utredning av ledamoten av danska delegationen vid denna konferens, envoyén P. SCHOU: »Les conditions juridiques dela sécurité internationale.»

T. G—l.