524 NOTISER.    Folkomröstningen i Saar. För frågor rörande folkomröstningen i Saar ha upprättats åtta kretsdomstolar och en överdomstol. Dessa skola efter närmare angivna föreskrifter döma i mål angående röstlängdernas upprättande och giltigheten av avgivna röster. De äro dessutom kompetenta beträffande brott, som avses i för folkomröstningen gällande reglementen, liksom beträffande brott enligt allmänna strafflagen, i den mån dessa äga samband med omröstningen.
    Till ledamot av överdomstolen har bl. a. utsetts assessorn vid Svea Hovrätt Johan Nordenfalk och till ledamot av en kretsdomstol assessorn vid samma hovrätt Hans Bennich. (Jfr SvJT 1934 s. 424.)

 

    Dödsfall. Advokaten Ernst Waldemar Lindesjöö avled 26 juni 1934. Född 1869 i Uppsala avlade han jur. utr. kand. ex. därstädes 1898. Efter domsagotjänstgöring öppnade han 1899 advokatrörelse i Göteborg, där han sedan dess varit verksam. Han blev 1901 led. av advokatsamfundet.
    F. d. häradshövdingen Thor Herman Odencrants avled 8 juli 1934. Han var född å Torpa vid Jönköping 1849, avlade mogenhetsex. i nämnda stad 1867 och hovrättsex. i Uppsala 1872. Vice häradshövding 1875, tjänstgjorde han därefter i och under Göta hovrätt samt blev 1888 häradshöding i Ås och Gäsene domsaga, vilken befattning han lämnade 1914. I Borås kommunala liv tog han livlig del såsom led. av stadsfullmäktige, fattigvårdsstyrelse, kyrkoråd m. m.
    F. d. byråchefen Frans Herman Schlytern avled 7 aug. 1934. Född i Sthm 1843, blev han 1869 i Uppsala jur utr. kand. och erhöll 3 år senare vice häradshövdingetiteln. Sedermera inträdde han i generalpoststyrelsen och var där sedan 1878 byråchef och under åren 1896 — 1902 t. f. generaldirektör. 1902 blev han ordf. i den sedermera under lång tid verksamma löneregleringskommittén. Han har företrätt Sverige i åtskilliga internationella postorganisationer och var under många år v. ordf i Svenska kyrkans missionsstyrelse och ordf. i Svenska diakonisällskapet.
    F. d. stiftssekreteraren Carl Gustaf Drakenberg avled 20 aug. 1934. Född i Broddetorp 1862, avlade han 1886 hovrättsex. i Lund och erhöll 1889 vicehäradshövdingetiteln. Konsistorieamanuens i Strängnäs 1893, blev han 1904 konsistorienotarie (sedermera stiftssekreterare) i Skara, på vilken post han kvarstod till 1929 Han beklädde i Skara flera kommunala förtroendeuppdrag.
    Advokaten Axel Mauritz Fahlström avled 23 aug. 1934. Han var född i Skee, Göteborgs och Bohus l., 1866, blev student i Göteborg 1887 och jur. utr. kand. i Uppsala 1894. Sedan 1898 har han bedrivit advokatverksamhet i Jönköping och sedan 1903 tillhört advokatsamfundet. Under åren 1900 — 1912 var han sekr. hos stadsfullmäktige och drätselkammare i Jönköping. Under ett antal år var han led. av stadsfullmäktige och tillhörde styrelsen för ett flertal företag.
    F. d. hovrättssekreteraren Louis Carl Olof Ljungberg avled 27 aug. 1934. Född i Perstorp, Kristianstads l. 1861, avlade han mogenhetsex. i Lund 1878 och hovrättsex. därstädes 1882. Vice häradshövding 1886, blev han 1891 sekreterare i hovrätten över Skåne och Blekinge, vilken befattning han vid hovrättensflyttning till Malmö 1917 lämnade. Han tog en verksam del i Kristianstads kommunala liv och tillhörde nära 30 år stadsfullmäktige, därav åren 1912 —1923 såsom ordf. Han representerade även staden i landstinget och tillhörde åren 1907—1911 riksdagens första kammare. Han var dessutom led. i åtskilliga bank- och bolagsstyrelser.
    Kammarrättsrådet Lars Samuel Chrislian Wåhlin avled 28 aug. 1934. Han var född i Lund 1867, avlade studentex. i Malmö 1885 och blev jur. utr. kand. i Lund 1891. Efter tingssittning började han tjänstgöra i kammarrätten,där han 1904 blev aktuarie, 1907 advokatfiskal och 1909 kammarrättsråd. Han innehade under åren 1898—1906 åtskilliga förordnanden hos riksdagsutskott samt tillhörde såsom sekr. eller såsom led. åtskilliga kungl. kommittéer, däribland löneregleringskommittén.

 

NOTISER. 525    F. d. häradshövdingen Johan Henrik Olaus Wold avled 20 sept. 1934. Född i Halmstad 1848, blev han 1876 i Uppsala jur. utr. kand. och erhöll 1878 vice häradshövdingetiteln. Efter tjänstgöring i Göta hovrätt blev han där 1886 fiskal och 1887 assessor. Led. av nya lagberedningen 1886 — 1893 och av förstärkta lagberedningen 1886—1887, blev han 1893 häradshövding i Marks, Vedens och Bollebygds domsaga, i vilket ämbete han kvarstod till 1918. Under sin häradshövdingetid tillhörde han kommittén för revision av legostadgan och — såsom ordf. — den s. k. reglementeringskommittén. Han var stadsfullmäktig i Borås 1895 — 1910, därunder en följd av år fullmäktiges ordf.