Justitiedepartementet. K. M:t har d. 30 juni 1934 förordnat e.o. assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Ivan Regner att fr. o. m. d. 9 juli 1934 tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades. Regner biträder vid utredningen ang. bötesförvandlingsstraffet (jfr SvJT 1934 s. 284 f.).
    Chefen för justitiedepartementet har d. 28 juli 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 11 maj 1934, förordnat assessorn vid hovrätten över Skåne ochBlekinge Gunnar Lindskog att fr. o. m. d. 3 sept. 1934 tills vidare tjänstgöra såsom sekreterare hos de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga för revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt. (Se SvJT 1934 s. 425.)
    Chefen för justitiedepartementet har d. 24 sept. 1934 entledigat hovrättsassessorn Maths Heuman från förordnandet att vara sekreterare hos de sakkunniga, vilka tillkallats att inom justitiedepartementet biträda med verkställande av den utav riksdagen begärda utredningen rörande revision av 18 kap. 13 § strafflagen, ävensom d. 27 sept. 1934 förordnat e. o. assessorn vid Svea hovrätt Gösta Walin att fr. o. m. d. 2 okt. 1934 vara sekreterare hos nämnda sakkunniga (jfr SvJT 1934 s. 425).

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har d. 15 juni 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., uppdragit åt t. f. revisionssekreteraren, assessorn vid Svea hovrätt Folke Rudewall att biträda sakkunniga för utredning rörande statliga åtgärder till bostadsproduktionens främjande (bostadsproduktionssakkunniga) vid utförande av deras uppdrag.
    K. M:t har d. 21 sept. 1934 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Enar Eckerberg att tills vidare såsom sakkunnig biträda å socialdepartementets lagbyrå med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnades till honom.
    K. M:t har d. 28 sept. 1934 uppdragit åt regeringsrådet Bo Hammarskjöld att såsom sakkunnig inom socialdepartementet biträda med handläggningenav frågan om ändrad organisation av den sociala olycksfallsförsäkringen.
    Sedan d. 15 aug. 1934 tjänstgör e. fiskalen i Svea hovrätt Olof Bergholtz å departementets lagbyrå.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har d. 27 juli 1934 förordnat assessorn vid Göta hovrätt Martin Lembke att fr. o. m. d. 1 sept. 1934 tillsvidare biträda inom finansdepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnades.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Chefen för ecklesiastikdepartementet har d.24 juli 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 31 maj 1934, uppdragit åt hovrättsrådet i Svea hovrätt Martin Nyström att fr. o. m. d. 1 sept. 1934 tjänstgöra såsom sekreterare hos 1934 års domkapitelssakkunniga.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 28 sept. 1934 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Arthur Ramfors att fr. o. m. d 1 okt. 1934 tillsvidare biträda i jordbruksdepartementet med utarbetande av förslag till lagstiftning rörande virkesmätningsföreningarnas verksamhet.
    K. M:t har d. 14 sept. 1934 uppdragit åt e. fiskalen vid Svea hovrätt Per Olof Palmquist att fr. o. m. d. 15 sept. 1934 t. v biträda 1933 års mjölk- och mejeriutredning vid utarbetandet av de författningsförslag, som kunna föranledas av utredningen.