Juridiska fakulteten i Lund. Som sökande till det lediga professorsämbetet i civilrätt vid Lunds universitet ha vid ansökningstidens utgång anmält sig docenterna Phillips Hult i Stockholm och Hjalmar Karlgren i Lund samt jur. kand. Erik Bergman i Nockeby.

 

    Forandringer i det norske Justisdepartement. For å påskynde gjeldsopgjøret for de kommuner som er i økonomiske vanskeligheter, er besluttet oprettet et midlertidig riksmeglingsinstitut.
    Som chef for riksmeglingsinstituttet er ved kgl. res. av 22. juni 1934 beskikket ekspedisjonschef Carl Platou.
    For den tid hvori ekspedisjonschef Platou fungerer som riksmeglingschef, er som ekspedisjonschef for Justisdepartementets almindelige avdeling konstituert Jörgen Herman Vogt Scheel.
    Ekspedisjonschef Scheel er født 1883, tok juridisk embedseksamen 1907 og blev ansatt som sekretær i Justisdepartementet i 1911. Fra 1920 har han vært byråchef, dels i 3dje Civilkontor og dels i 1ste Civilkontor.

O. F. H.

 

    Utnämningar inom justitiestaten i Finland. Republikens president har d. 26 jan. 1934 till ledamöter i Högsta domstolen utnämnt:
    Förvaltningsrådet Oskar Möller. M. är född 1880. Han avlade högre rättsexamen 1904, blev vicehäradshövding 1907, hovrättsfiskal 1918, äldre förvaltningssekreterare och kanslichef i Högsta förvaltningsdomstolen s. å. samt utnämndes 1923 till förvaltningsråd.
    Hovrättsrådet Lahja Adolf Gabriel Kerppola. Född 1883, avlade K. rättsexamen 1907, blev vicehäradshövding 1909, kanslist i Åbo hovrätt 1917, notarie där s. å. samt befordrades inom hovrätten till advokatfiskal 1919, assessor s. å. och hovrättsråd 1933.
    Häradshövdingen Onni Johannes Heinonkoski. H. är född 1883 och avlade rättsexamen 1905. Långt senare, nämligen 1926, avlade han juris kandidatexamen. Han blev vicehäradshövding 1908. Under två perioder, 1913 — 17 och 1917 — 19, var han hovrättsassessor. Han blev häradshövding i Mäntyharju domsaga 1919 och i Ranta domsaga 1930. Han har varit medlem av kommittén för rättegångsreformen och år 1928 varit adjungerad ledamot i Högsta domstolen. Han har utövat juridisk litterär verksamhet, bl. a. genom uppsatser i tidskriften Lakimies.
    D. 16 febr. 1934 har Republikens president till ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen utnämnt förvaltningssekreteraren, äldre ledamoten av lagberedningen Aarne William Saarialho. Denne är född 1881 och avlade rättsexamen 1914. Han blev notarie i Högsta förvaltningsdomstolen 1920, förvaltningssekreterare 1928, yngre ledamot av lagberedningen 1930 och äldre ledamot 1933. S. har utgivit kommentar till lagen angående inkomst- och förmögenhetsskatt samt har författat ett flertal juridiska uppsatser i tidskrifterna Maalaiskunta (kommunalrättslig tidskrift) och Huoltaja (tidskrift för fattigvård).
    Till president i Viborgs hovrätt har Republikens president d. 15 juni 1934 utnämnt häradshövdingen i Pikis domsaga lagman Johannes Eliel Wilskman. W. är född i Kesälahti 1866, avlade rättsexamen 1891, blev vice häradshövding 1894, kanslist i Viborgs hovrätt 1899, registrator 1900, extra fiskal 1901, notarie 1902 och assessor 1903. År 1908 utnämndes Wilskman till häradshövding i Heinola domsaga, 1916 flyttade han till enahanda post i Idensalmi domsaga och 1919 övertog han häradshövdingstjänsten i Pikis domsaga. Wilskman har tillhört styrelsen för Häradshövdingarnas i Finland förening samt varit dess sekreterare och skattmästare.
    Republikens president har vidare d. 9 juni 1934 till vicepresident i Åbo hovrätt utnämnt hovrättsrådet Kaarle Eugén Raade. Född 1886, avlade R. rättsexamen 1892, blev vicehäradshövding 1895 och kanslist i Åbo hovrätt 1902. Han avancerade inom hovrätten till notarie 1903, assessor 1907 och hovrättsråd 1913.

 

528 NOTISER.    Till häradshövding i Helsinge domsaga har Högsta domstolen d. 11 april 1934 utnämnt presidenten i Viborgs hovrätt Johan Fredrik Selin. S. är född 1878. Han avlade rättsexamen 1900, blev vicehäradshövding 1903 och kanslist i Viborgs hovrätt 1909. Inom hovrätten befordrades han till registrator 1911 och notarie s. å. Häktades i Viborg 1913 och inspärrades i Krestyfängelset i S:t Petersburg för motstånd mot den ryska s. k. likställighetslagen. Efter att 1914 hava frigivits från fångenskapen återtog han 1917 notarietjänsten i hovrätten och befordrades till fiskal 1917, assessor s. å., hovrättsråd 1918 och president 1929. Han har medverkat vid granskningen av förslagen till rättegångsreform.

Y. J. H.