Rättelse. I SvJT 1934 s. 391 rad 22 uppgives, att enligt 2 § i motorfordonsförordningen i dess lydelse efter lagändringen d. 7 juni 1934 skall straffas med fängelse eller med straffarbete i högst ett år. Enligt lagrummet skall emellertid straffas med fängelse eller straffarbete i högst ett år, d. v. s.maximum av ett år skall gälla också för fängelse.

 

RIKSDAGEN
har år 1934 slutligt behandlat följande frågor av allmännare juridiskt intresse, i vilka andra utskott än lagutskott avgivit utlåtande:

 

    k. prop. nr 6 med förslag till ändrad lydelse av § 6 mom. 10 och § 26 riksdagsordningen (KU 1), grundlagsändringsförslaget antaget såsom vilande;
    motion (II: 153) om bibehållande av hittills gällande ordning för riksdagsbeslutet och dess undertecknande (KU 4), RD uppdrog åt kanslideputerade att i huvudsaklig överensstämmelse med av utskottet angivna riktlinjer låta uppsätta och till kamrarnas godkännande överlämna förslag till riksdagsbeslut att av kamrarnas ledamöter för varje riksdag underskrivas;
    k. prop. nr 189 med förslag till ändrad lydelse av § 3 13:o tryckfrihetsförordningen (KU 12), prop. avslagen;
    k. prop. nr 216 med förslag till ändrad lydelse av § 24 riksdagsordningen samt till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen (KU 16); grundlagsändringsförslaget antaget såsom vilande; det av utskottet i anledning av prop. framlagda lagändringsförslaget antaget under förutsättning av ändring i riksdagsordningen;
    motioner (I: 70 och II: 77) ang. valbarhetsvillkor för beklädande av poster i kommunala nämnder och styrelser (KU 21), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t efter verkställd allsidig utredning av frågan om skärpt kommunalt utskyldsstreck såsom villkor för valbarhet och behörighet till kommunala förtroendeuppdrag måtte för 1935 års riksdag framlägga förslag till lagbestämmelser i ämnet;
    k. prop. nr 55 ang. godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror, m. m. (BevU 2), bifallen;
    motioner (I: 232 och II: 422) om åtgärder mot uteblivet eller försenat erläggande av lagfartsstämpel (BevU 52), avslagna;
    k. prop. nr 242 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 70), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 71 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 om arvsskatt och skatt för gåva (BevU 71), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 21 med förslag till lag om allmänna vägar m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Särsk. U 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 22 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 24 § lagen d. 25 juni 1909 om arrende av viss jord å landet i Norrland och vissa delar av Svealand (Särsk. U 2), bifallen.

I. S.