Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (h. 4—5). Förevarande dubbelhäfte återger en av professor O. Hj. GRANFELT vid nordiska studentjuriststämman i Helsingfors 1933 hållen föreläsning angående »svarandens rätt till dom i första instans». För straffprocessens del blir resultatet bl. a., att om allmänne åklagaren för tillfället nedlägger sin talan, svaranden icke äger fordra åtalets slutliga prövning, och det uttalas vidare, att ej heller i tvistemål svarandens rätt att påkalla dom blivit genom lagbestämmelser erforderligt tillvaratagen. Förf. anser emellertid, att vad i 12:2 RB stadgas om möjligheten för svaranden att i anledning av kärandens utevaro bli »för hans

 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 55käromål fri» bör i tvistemål analogt tillämpas på det sättet, att en kärande, som återkallar sin talan — vare sig vid första rättegångstillfället eller senare —måste före utgången av den i lagrummet föreskrivna tiden ånyo anhängiggöra densamma, därest icke svaranden skall bli fri från käromålet. Förf. vill alltså, till stöd för ståndpunkten att käranden icke utan påföljd kan ensidigt återkalla sin talan, icke blott utnyttja grundtanken i ifrågavarande, för resten väl i mångt och mycket egendomliga gamla stadgande utan fastmera, genom en dristig laganalogi, direkt utvidga stadgandets tillämplighetsområde. — I övrigt förekomma i häftet två uppsatser av förvaltningsrättsligt resp. folkrättsligt innehåll, den senare med titeln: »Något om non aggressionsfördrag», av S. R. BJÖRKSTEN. Från referaten av föreningens förhandlingar märkes särskilt det å s. 322 ff. diskuterade associationsrättsliga ämnet, som har nära beröring med en i ett uppmärksammat svenskt rättsfall avgjord tvistefråga (N. J. A. 1926 s. 109).

Hj. Kgn.