Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut. I—III. Sthm 1934. Svensk Juristtidning. 549, 1154, [24 +] 399 s. Kr.12.00. [Bibliofilupplaga kr. 30.00.] IV. Helsingfors 1934. Juridiska Föreningen i Finland. [8 +] 324 s. Fmk 120.00. [Bibliofilupplaga fmk 175.00.]

 

    Redan för flera år sedan dryftades inom skilda juristkretsar tanken att genom en festskrift högtidlighålla 200-årsminnet av den 13 december 1734, dagen

 

588 LITTERATURNOTISER.för riksens ständers beslut om antagande av 1734 års lag. Vid en överläggning på våren 1932 enades ett antal av tanken intresserade personer, representerande olika grupper bland Sveriges jurister, om en plan för verket, och en redaktionskommitté tillsattes, bestående av prof. K. G. Westman, ordf., presidenten B. Ekeberg, advokaten T. Forssner, statsrådet K. Schlyter och justitierådet B. Wedberg. Till kommitténs sekreterare utsågs hovrättsassessorn I. Strahl. Kommittén trädde i förbindelse med juristkretsar i Finland, varest jämväl en redaktionskommitté bildades med f. d. justitierådet prof. O. Hj. Granfelt såsom ordf. samt prof. L. Cederberg och prof. B. Sjöström såsom ledamöter.
    Resultatet av de båda kommittéernas arbete föreligger nu i en minnesskrift om fyra volymer i SvJT:s format, de tre första utgivna i Sverige på svenska språket, den fjärde utgiven i Finland och på finska.
    Delarna I och II innehålla 61 uppsatser av 58 författare i Sverige och Finland över ämnen, som mer eller mindre nära anknyta till 1734 års lag. Del I har karaktären av en allmän del, innefattande bl. a. exposéer över rättsutvecklingen och det nuvarande rättstillståndet med blickar på den framtida utvecklingen, medan del II är ägnad åt artiklar av mera speciellt innehåll.
    Del III utgöres av ett fotografiskt nytryck av 1780 års s. k. dukatupplaga av 1734 års lag, så benämnd emedan boktryckaren lär ha utlovat en dukat som belöning för varje i boken funnet tryckfel. Reproduktionen har av hänsyn till SvJT:s format verkställts med någon förstoring, vilket låtit det ovanligt vackra trycket framträda med stor tydlighet.
    Innehållet i del IV utgöres av de i del I och II ingående artiklarna från Finland, avfattade på finska språket.
    Alla delarna utgivas i en bibliofilupplaga jämte den vanliga upplagan. Bibliofilupplagan av de tre svenskspråkiga delarna omfattar 200 numrerade exemplar. Av denna upplaga har exemplaret nr 1 överlämnats till H. M:t Konungen och exemplaret nr 2 till Finlands President. En redogörelse för överlämnandet och högtidligheterna i samband därmed återfinnes här nedan s. 613. Den finskspråkiga delens bibliofilupplaga omfattar 100 onumrerade exemplar.
    Del I — III kunna beställas genom SvJT:s expedition, Biblioteksgatan 3V, Stockholm. Den i Finland utgivna del IV kan rekvireras hos Juridiska Föreningen i Finland, Riddarhuset, Helsingfors, därvid SvJT:s prenumeranter på grund av särskilt tillmötesgående åtnjuta nedsättning av priset till 80, resp. 125 fmk. SvJT:s expedition förmedlar gärna beställningar av denna del.