Festskrift för Professorn, Jur. utr. Dr Otto Hjalmar Granfelt. Utg. av Juridiska Föreningen i Finland. Helsingfors 1934. 422 s. Kr. 16.00. [För SvJT:s prenumeranter nedsatt pris; se nedan.]
    Bland de hyllningar, som SvJT:s mångårige medarbetare och gynnare f. d. justitierådet prof. O. Hj. Granfelt mottog å sin 60-årsdag, den 15 november 1934, intogs kanske främsta rummet av den ståtliga festskrift, som Juridiska Föreningen i Finland å högtidsdagen ägnade honom, sin högt förtjänte och avhållne ordförande.
    Festskriften, vars format är stor oktav, innehåller 35 bidrag av 34 författare. Från Finland deltaga 23 författare, av vilka 17 skrivit på svenska språket och

 

592 LITTERATURNOTISER.    i allmänhet behandlat ämnen av betydande intresse för jurister i Sverige. Till denna grupp hör verkets inledningsartikel, »Otto Hjalmar Granfelt som processualist», författad av prof. BERTIL SJÖSTRÖM. Vidare må här som exempel nämnas justitierådmannen B. C. CARLSON, »Naturafullgörelse vid leverans och försträckning», Finlands minister i Sverige RAFAEL ERICH, »Till frågan om förutsättningarna för ändring av föreskrifterna rörande stiftelsers författning»,universitetsadjunkten BRYNOLF HONKASALO, »Är sterilisering tillåten enligt gällande rätt?», universitetsadjunkten ERIK AF HÄLLSTRÖM, »Något om rättshandlingars ogiltighet enligt avtalslagens 28—35 §§» samt advokaten GUSTAF NORR MÉN, »Enskild rätt och majoritetsvilja vid ändring av bolagsordningen för aktiebolag».
    Bland författarna utanför Finland finnas företrädare för alla de övriga nordiska länderna samt en schweizare, prof. HANS FEHR. Bidragen från Sverige äro följande: Doc. IVAR AGGE, »Något om processföremålet och dess bestämmande enligt svensk straffprocessrätt», justitierådet NILS ALEXANDERSON, »Om särskild talan om ränta, sedan huvudfordringen utdömts», prof. GÖSTA EBERSTEIN, »Materiell firma- och namnrätt i svensk praxis», prof. THORE ENGSTRÖMER, »Några ord om rättegångsreformen i Sverige», prof. ÅKE HASSLER, »Ett spörsmål om målsäganderätt», prof. KARL OLIVECRONA, »Om civildomens arter» och justitierådet BIRGER WEDBERG, »Gustav Philip Creutz som brottmålsdomare».
    Juridiska Föreningen i Finland har haft älskvärdheten medgiva prenumeranter å SvJT nedsatt pris av 12 kr., inklusive porto, under villkor att beloppet insändes till föreningens skattmästare, vice häradshövdingen Einar von Bonsdorff, Auroragatan 15, Helsingfors.