Justitiematrikel 1934. Utgiven av ARTHUR GULLBERG. Sthm 1934. Hasse W. Tullberg. 420 s. Kr. 15.00. Inb. 16.50.
    Den nya upplagan har utarbetats efter i huvudsak samma plan som 1928 års matrikel. Dock hava ett 40-tal ledamöter av advokatsamfundet, vilka underlåtit att lämna uppgifter till matrikeln, nu uteslutits. Trots den minskning, som föranletts härav, uppgår antalet biografier i den nya upplagan till 1,263 mot 1,189 i föregående upplaga. De i matrikeln uppfagna grupperna av jurister ha sålunda ökat sitt medlemsbestånd med c:a 110, ett tal som kan betraktas såsom ett mått på det svenska juristståndets tillväxt och förkovran.
E. A.

 

WALTER KOPP. Gesetzliche Unfruchtbarmachung. Die Sterilisationsgesetzgebung in den skandinavischen Ländern und der Schweiz und ihre praktischen Ergebnisse, unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Gesetzes v. 14. Juli 1933. Kiel 1934. Lipsius & Tischer. RM 3.80.
    Då innevarande års riksdag antagit en lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet, vilken träder i kraft den 1 januari 1935, kan det vara anledning att fästa intresserades uppmärksamhet å ovan angivna arbete. Däri lämnas jämförande redogörelser, förutom för de svenska förarbetena till lagen, för den danska steriliseringslagen av år 1929, för de norska och finländska förslagen till lagstiftning i ämnet, för steriliseringen sådan den praktiseras i Schweiz samt slutligen för den tyska lagen av år 1933. Arbetet innehåller även meddelanden om den praktiska tillämpningen av sterilisering i Danmark, där 23 fall förekommit och i Schweiz, där sterilisering skett i 46 fall. C. W.