Tvåhundraårsminnet av 1734 års lags tillkomst högtidlighölls d. 13 dec. 1934 såväl i Sverige som i Finland.
    Kl. 5 e. m. hölls en högtidssammankomst å riddarhuset i Stockholm, i den sal där riksens ständer samma dag för 200 år sedan i plenum plenorum fattat sitt beslut om lagens antagande. H. Maj:t Konungen, prins Gustaf Adolf, prins Carl, prinsessan Ingeborg och prins Eugen, samtliga med uppvaktning, hedrade sammankomsten med sin närvaro. Bland de svenska deltagarna märktes vidare — förutom talarna vid sammankomsten — statsminister P. A. Hansson, utrikesminister R. Sandler, riksmarskalken O. von Sydow, statsråden Ö. Undén och K. Levinson, första kammarens talman direktör A. Vennersten, f. d. landshövdingen Hj. Hammarskjöld, universitetskanslern E. Trygger, f. d. justitierådet J. Hellner, justitierådet S. Skarstedt, regeringsrådet G. Thulin, överståthållaren T. Nothin, presidenterna K. Högstedt och G. Bendz, t. f. presidenten S. Bruzelius, ordförandena i föreningarna Sveriges häradshövdingar och Sveriges stadsdomare häradshövdingen C. Arhusiander och borgmästaren B. Lindberg, borgmästaren i Stockholm G. Fant, ordföranden i Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund advokaten C. Lundqvist och ordföranden i redaktionen för Svensk Juristtidning justitierådet B. Wedberg. Finland var representerat genom sin minister i Sverige jur. dr R. Erich, det finska justitieministeriet av regeringssekreteraren jur. dr Paavo Ant-Wuorinen och Juridiska Föreningen i Finland av sin förste sekreterare, advokaten jur. dr J. O. Söder-

 

1 Det bör märkas, att enligt 1927 års medborgarskapslag franskt medborgarskap vinnes redan efter tre års vistelse i landet.

2 Ang. en närliggande svensk fråga se SvJT 1934 s. 69.

 

NOTISER. 613hjelm. De nu nämnda hade anvisats plats å podiet omkring talarstolen. I övrigt var riddarhussalen till sista plats fylld av nuvarande och förutvarande domstolsjurister och departementstjänstemän, J. K., J. O. och M. O., akademiska lärare, advokater, befattningshavare i olika ämbetsverk, juris studerande m. fl. — av begärda över 700 biljetter hade endast något över 500 kunnat utlämnas. Arrangemangen förestodos av hovrättsassessorn E. Leche.
    Vid sammankomsten talade i nu nämnd ordning justitieministern statsrådet K. Schlyter, ordföranden i kommittén för utgivande av en minnesskrift ägnad 1734 års lag prof. K. G. Westman, advokaten Söderhjelm, lagberedningens ordförande f. d. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg, professorn i straffrätt vid Stockholms högskola N. Stjernberg, Uppsala universitets rektor professorn i processrätt Th. Engströmer, ordföranden i Sveriges advokatsamfund advokaten A. Forssman och presidenten i Svea hovrätt B. Ekeberg. Talen äro återgivna här ovan (s. 529 ff.). Prof. Westman överlämnade till H. Maj:t Konungen exemplaret nr 1 av minnesskriftens bibliofilupplaga (se ovan s. 587).
    Till sammankomsten hade ingått telegram från Juridiska Föreningen i Finland, samlad till årsmöte samma dag, från hovrätterna i Åbo och Wasa ävensom från f. d. ordföranden i Finlands högsta domstol frih. R. A. Wrede. Telegrammen blevo besvarade å mötesdeltagarnas vägnar.
    Efter sammankomsten, vilken utsändes i radio och tog något över 1 ½ timme i anspråk, överlämnade Konungen riddartecknet av Vasaorden till redaktionskommitténs sekreterare hovrättsassessorn jur. dr I. Strahl. Vid samma tillfälle blevo gästerna från Finland föreställda för Konungen, vilken en stund underhöll sig med dem och med andra deltagare i sammankomsten.
    I Helsingfors började högtidlighållandet av dagens minne med en uppvaktning för Finlands President å slottet. En deputation, för vilken prof. B. Sjöström och f. d. justitierådet prof. O. Hj. Granfelt förde ordet, överlämnade till Presidenten exemplaret nr 2 av minnesskriftens bibliofilupplaga. Deputationen åtföljdes e. fiskalen i Svea hovrätt E. Alexanderson, vilken till Finland överbragt de i Sverige utgivna delarna av minnesskriften.Presidenten besvarade i hjärtliga ordalag de till honom riktade talen. Hanbetonade 1734 års lags stora betydelse för Finland och framhöll, att dennalag varit ett starkt stöd för landets inre frihet. Å slottet överlämnade deputationen även exemplaret nr 4 av minnesskriften till justitieminister E.J. Serlachius.
    Deputationen begav sig därefter till riksdagshuset för att till statsministern, professorn i civilrätt T. M. Kivimäki överlämna exemplaret nr 3 av minnesskriften. Prof. L. Cederberg förde därvid ordet för deputationen. Statsministern besvarade talet och underströk 1734 års lags betydelse för uppbyggandet av Finlands rättsordning.
    På aftonen höll Juridiska Föreningen i Finland sitt årsmöte, vilket ägnades åt dagens stora minne. Universitetsadjunkten E. af Hällström höll därvid ett föredrag, i vilket han behandlade lagens förarbeten och tillblivelse. Särskilt uppehöll han sig vid Finlands medverkan till lagens tillkomst genom yttranden, som av Åbo hovrätt och andra myndigheter i Finland avgivits över lagkommissionens olika förslag till balkar i den

 

614 NOTISER.blivande lagen. Under den supé, varmed årsmötet avslutades, höll föreningens ordf., prof. Granfelt, ett tal, däri han framhävde 1734 års lagsbetydelse för Finland, särskilt under det sekel landet varit förenat med Ryssland. Talaren underströk även, att 1734 års lag utgör den gemensamma grunden för rättsutvecklingen i Finland och Sverige och därför utgör en maning till de båda folken att i sin rättsskapande verksamhet räcka varandra handen till samverkan.
    Till hugfästande av 200-årsminnet höllos vidare festplena i Åbo ochWiborgs hovrätter. I den förra hovrätten inleddes plenum med tal av hovrättens president frih. A. von Hellens, vilken framhöll 1734 års lags betydelse för rättsvården och upprätthållandet av fäderne ärvd samhällsordning. Assessor R. Beckman höll föredrag över ämnet »Formkravet vid fastighetsköp enligt finsk rättspraxis». Vid Wiborgs hovrätts plenum höll hovrättens president J. E. Wilskman ett tal, vari han erinrade om dagens betydelse.
    Förutom de ovan omtalade telegrammen växlades med anledning av jubiléet hälsningstelegram mellan de båda ländernas statsöverhuvuden och mellan deras högsta domstolar.
    Med anledning av 200-årsminnet voro vidare utställningar av lageditioner från skilda tider anordnade av Kungl. Biblioteket, av Finlands Högsta domstol och av Åbo akademi.
    Exemplaret nr 5 av minnesskriften har överlämnats till statsminister P. A. Hansson och nr 6 till prof. K. G. Westman.