Konferens mellan de nordiska ländernas justitieministrar. På inbjudan av den svenske justitieministern hölls i Stockholm d. 24 och d. 26 nov. 1934 en konferens mellan de nordiska ländernas justitieministrar m fl. för diskuterande av vissa aktuella lagstiftningsfrågor.
    De deltagare som infunnit sig från grannländerna voro, från Danmark: justitsminister C. T. Zahle, rigsadvokat A. Goll och departementschef A.Svendsen; från Finland: justitieminister E. Serlachius och justitierådet A. Serlachius; samt från Norge: justisminister A. T. Sunde, rigsadvokat H.Sund, ekspedisjonschef P. A. Augdahl och sorenskriver E. T. Solem. Från svensk sida deltogo de olika dagarna olika representanter för justitiedepartementet.
    Första dagens förhandlingar ägnades åt en överläggning med ledamöterna av den svenska kommittén för utarbetande av förslag till lagstiftningom rätt i vissa fall att avbryta havandeskap m. m. (se SvJT 1934 s. 520).Till grund för överläggningen låg ett inom denna kommitté utarbetat preliminärt lagutkast. Denna dag deltog även høiesterettsdommer F. Schjelderup, Oslo, i förhandlingarna.
    Under den andra dagen diskuterades frågan om reformer av bötesförvandlingsstraffet, därvid till grund för diskussionen låg ett inom justitiedepartementet utarbetat preliminärt utkast till lagstiftning i ämnet. Därjämte hölls denna dag en överläggning om lämpliga sättet för anordnandet av ett mera formlöst samarbete mellan de nordiska justitiedepartementen i alla sådana lagfrågor som, sedan de upptagits till utredning i ett departement, kunde antagas intressera de övriga eller något av dem.

 

    Tillfällig förstärkning av högsta domstolen. Inom justitiedepartementet har under hösten 1934 övervägts åtgärder i syfte att snabbt nedbringa högsta domstolens arbetsbalans. Den bästa utvägen har därvid synts vara att söka åstadkomma en tillfällig förstärkning av domstolens arbetskrafter. Sedan en inom departementet utarbetad promemoria med förslag i sådan riktning varit föremål för yttrande från högsta domstolens ledamöters sida, har K. M:t d. 21 dec. beslutat inhämta lagrådets yttrande över ett lagförslag i ämnet. Enligt detta förslag skall högsta domstolen intill d. 1 sept. 1936 eller, om särskilda förhållanden därtill föranleda, den tidigare dag K. M:t bestämmer, utgöras av 28 justitieråd. Därefter skall antalet justitieråd, i den mån sådant i följd av inträffade ledigheter kan ske, nedbringas till 24. Så länge justitierådens antal är minst 27 skall vid högsta domstolen vara inrättad ytterligare en dömande avdelning, vilken skall tjänstgöra 29 veckor årligen. Antalet dömande avdelningar får dock ej överstiga 4.
    De 4 nya justitieråden avses skola tillsättas fr. o. m. d. 1 okt. 1935. Kostnaderna för den föreslagna förstärkningen beräknas för budgetåret 1935/1936

 

616 NOTISER.till sammanlagt 134,600 kr., däri inberäknat kostnaderna för extra revisionssekreterare m. m.