Revision av 18 kap. 13 § SL. De för detta ändamål inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga, generaldirektör N. Hellström, docenten med. dr K.Marcus och advokaten jur. dr K. Hillgård, med e. o. hovrättsassessorn G. Walin som sekr. (jfr SvJT 1934 s. 425 o. 525), ha d. 22 dec. 1934 avlämnat betänkande med utkast till lagar om preventivmedel och om fosterfördrivande medel samt till ändrad lydelse av § 3 13:o tryckfrihetsförordningen (stat. offutr. 1934:50). De sakkunniga föreslå, att preventivmedel icke skola få försäljas eller eljest tillhandahållas åt allmänheten annat än å apotek samt av den som erhållit särskilt tillstånd av offentlig myndighet. Därjämte ha upptagits vissa bestämmelser om reklamen. Föreläsningar om personlig profylax och andra ämnen som beröra preventivmedel få bl. a. äga rum därest de ingå i den statsunderstödda föreläsningsverksamheten eller tillstånd inhämtas av polismyndigheten i orten. — Fosterfördrivande medel få enligt de sakkunnigas förslag tillhandahållas allenast å apotek samt av den som erhållit tillstånd av medicinalstyrelsen och få utlämnas endast på rekvisition av läkare eller till den som själv äger tillhandahålla sådana medel.

 

    Lagstiftning om ungdomsfängelse m. m. De sakkunniga för verkställande av utredning angående reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden (se SvJT 1934 s. 287 o. 318) ha d. 19 dec. 1934 avgivit betänkande med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m. (statens offentl. utr. 1934: 52). De sakkunniga föreslå inrättandet av en särskild straffart (ungdomsfängelse) avsedd för brottslingar i åldern mellan 18 och 21 år. Strafftiden bestämmes icke i domen, men en maximitid finnes angiven i lagen. Utskrivning från straffanstalten skall i regel ske på prov. Om den utskrivne missköter sig, skall han återintagas. Förslaget förutsätter, att för verkställigheten finnes en särskild anstalt, så anordnad att fångarna kunna sysselsättas i det fria — med jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk — samt med hantverk. Betänkandet är undertecknat av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet G. A. Eriksson, direktören vid alkoholistanstalten å Venngarn H. Göransson, prof. O. Kinberg, kanslirådet Hj. Nyman och byråchefen i fångvårdsstyrelsen E. Wijkmark.

 

    Den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation. De av chefen för socialdepartementet tillkallade organisationssakkunniga ha nu avgivit sitt betänkande (statens offentl. utr. 1934:53). De sakkunnigas sammansättning har, efter det uppgift därom lämnades i SvJT 1929 s. 397, undergått den förändringen, att borgarrådet Wictor Karlsson trätt i stället för prof. Bagge. Såsom sekreterare ha tjänstgjort förste revisorn Teodor Askelöf och hovrättsassessorn Ivar Strahl. De sakkunniga föreslå, att i alla kommuner med mera än 1,500 invånare tillsättes en social nämnd med uppgift att handhava kommunens verksamhet för fattigvård, barnavård, ungdomsskydd, allmän pensionsförsäkring, behandling av alkoholister och arbetslöshetshjälp i stället för de skilda nämnder och styrelser, som enligt nu gällande ordning sköta dessa verksamhetsgrenar. För mindre kommuner skall en sådan centralisering av den sociala

 

618 NOTISER.verksamheten i kommunerna enligt förslaget vara fakultativ. Betänkandet innehåller även förslag angående bildande av kommunalförbund i större utsträckning än hittills, reglering av kommunernas icke statsunderstödda hjälpverksamhet för arbetslöshetens bekämpande, minskande av antalet hemortsprocesser mellan fattigvårdssamhällen m. m.