Advokatsamfundet om advokats oberoende. Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund har nyligen till samfundets ledamöter utsänt följande cirkulärskrivelse angående ledamots oberoende ställning såsom yrkesutövare.
    »På förekommen anledning har styrelsen beslutat tillställa ledamöterna följande meddelande.
    Enligt styrelsens uppfattning må ledamots advokatverksamhet icke bedrivas i sådan form, att därigenom otillbörligen inskränkes vare sig ledamots självständighet såsom fri yrkesutövare eller hans personliga ansvar för verksamheten.
    På grund härav beviljar styrelsen icke inträde i samfundet för person, som på grund av avtal om samarbete eller anställning må anses vid verksamhetensutövande intaga beroende ställning i förhållande till annan än ledamot, icke heller för person, som bedriver verksamhet i aktiebolagsform.
    Styrelsen har haft under bedömande ett fall, där ledamot bedrivit sin verksamhet från samma kontor som sakförare, vilka idka advokatverksamhet i aktiebolagsform, och i nära samarbete med dem. Sedan styrelsen lämnat ledamoten tillfälle till omläggning av verksamheten så att kravet på erforderligt oberoende bleve tillgodosett, och ledamoten inom honom förelagd tid icke genomfört en dylik omläggning eller anmält sig till utträde, har styrelsen uteslutit honom ur samfundet.»

 

    International Law Association avhöll sin 38:de kongress i Budapest den 6—10 september 1934.
    Antalet deltagare uppgick till omkring 400, bland vilka samtliga europeiska stater med undantag av Sovjetryssland och några smärre stater voro representerade. Dessutom hade tillstädeskommit ett antal representanter för Amerikas Förenta Stater. Kongressen, som hölls i vetenskapsakademiens vackra byggnad, öppnades av ILA:s president Lord Blanesburgh, varefter deltagarna hälsades välkomna av ungerska justitieministern Andrew Lázár, vars anförande besvarades av Lord Blanesburgh. Därefter utsågs till president för kongressen dr Stephen Osvald, högsta domstolens president.
    Förhandlingarna voro uppdelade på sektioner. Första dagen behandlades å den ena sektionen förslag till bildande av internationella domstolar för privaträtt, inledare prof. Geouffre de La Pradelle, Paris, och å den andra sektionen frågan om skydd för kända, icke registrerade namn och märken, inledare dr Hanna Katz, Berlin. Andra dagens förhandlingar upptogos av frågan om betalningar i guld och främmande myntslag, inledare direktör Julius Pösch, Budapest, samt vederbörande kommittés utlåtande angående verkan av Briand-Kellogg-pakten på den internationella rätten, inledare dr Wyndham A. Bewes, London, vilket ärende behandlades även å tredje dagen. Måndagen den 10 september företogs till diskussion ett av den schweiziska avdelningen av ILA framlagt yttrande angående konkursförvaltares rätt att företräda konkursboet i ett land inför domstolar i andra länder beträffande konkursgäldenärens egendom därstädes samt vidare ärenden angående karteller och gift

 

NOTISER. 619kvinnas nationalitet. På eftermiddagen samma dag avslutades kongressen med anförande av presidenten dr Osvald, varefter kongressdeltagarnas tack framfördes till den ungerska avdelningen och dess funktionärer.
    I debatterna om internationella domstolar för privaträtt och Briand-Kelloggpakten, vilka ämnen ådrogo sig det största intresset, deltogo utom inledarna representanter för de svenska och norska avdelningarna av ILA envoyén Åke Hammarskjöld och höiesterettsdommer Boye med särskilt uppmärksammade inlägg. Envoyén Hammarskjöld erhöll i uppdrag att deltaga i utarbetandet av den slutliga resolutionen i dessa frågor.
    Till dessa förhandlingar anslöto sig en mängd fester, mottagning av den kungl. ungerska regeringen, representerad av justitieministern Låzår, uti inrikesministeriets ståtliga hallar och trädgård, mottagning hos borgmästaren i Budapest, middag, serverad för 400 kongressdeltagare i Hotel St. Gellért, till vilken inbjudning utgått från den ungerska juristassociationen. Söndagen den 9 september företog en stor del kongressdeltagare en längre utfärd med autobussar på den ungerska landsbygden, och festligheternas rad avslutades på måndag kväll med en utfärd på Donau med bal. För damerna voro anordnade särskilda mottagningar och utfärder. Den ungerska juristassociationen gav en eftermiddag en liten föreläsningsturné med besök i högsta domstolen, andra domstolar, parlamentsbyggnaden, muséer m. m. Kongressen, som gynnades av det vackraste väder, varunder den ungerska huvudstadens skönhet visade sig i sin fulla prakt, efterlämnade säkerligen hos de utländska deltagarna oförgätliga minnen, icke minst av de ungerska värdarnas synnerligen lyckade strävanden att göra gästernas vistelse vad såväl arbete som nöjen beträffar till den angenämaste tänkbara.

G. H—s.