Tredje nordiska delegerademötet för industriellt rättsskydd hölls i Oslo 27—29 aug. 1934 mellan representanter för föreningarna för industriellt rättsskydd i de nordiska länderna; cheferna för patentmyndigheterna i Danmark, Norge och Sverige deltogo i mötet. Mötets ordf. var adv. Ö. Thommessen, Norge. Från Sverige närvoro prof. G. Eberstein, generaldir. H. Hjertén, dir. A. Hasselrot, sekr. E. Sandegren, jur. kand. Å. v. Zweigbergk samt ing. Chr. Sylwan. Vid mötet diskuterades frågor om firmaregistrering med hr Sandegren som inledare, om finskt förslag till varumärkeslag med ing. Berggren, Finland, som inledare samt om hemlighållande av patenthandlingar med overretssagfører C. Eberth, Danmark, som inledare. För vidare behandling av sistnämnda spörsmål tillsattes en kommitté. Hr v. Zweigbergk lämnade å mötet en redogörelse för förhandlingarna vid 1934 års Londonkonferens för industriellt rättsskydd (jfr SvJT 1934 s. 521). I anslutning härtill uttalade sig mötet för att de nordiska länderna före ratifikationstidens utgång måtte ansluta sig till den vid konferensen antagna nya Pariskonventionen. Å mötet omvaldes medlemmarna i föreningarnas samarbetskommitté; den svenska föreningensrepresentant är hr Eberstein. Till samarbetsorganisationens generalsekreterare och redaktör för tidskriften »Nordiskt Industriellt Rättsskydd» utsågs ånyo hr v. Zweigbergk.

Å. v. Z.