Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har d. 19 okt. 1934, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., anmodat docenten Herbert Tingsten att i egenskap av sakkunnig inom departementet biträda med verkställande av utredning angående dels frågan om införande av ett dagordningsinstitut i vår författning dels ock frågan om valperiodens längd då Konungen förordnat om nya val till andra kammaren.
    Å justitiedepartementets lagbyråer hava tjänstgjort: under tiden 10 sept.—12 dec. 1934 e. fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Bergström och under tiden 8 okt.—22 dec. 1934 e. fiskalen i Göta hovrätt Per-Otto Hainer.

 

    Hovrätterna. K. M:t har till assessorer förordnat
    d. 12 okt. 1934 vid Göta hovrätt adj. ledamoten vid hovrätten Olov Rylander;
    d. 26 okt. 1934 vid Svea hovrätt adj. ledamoten vid hovrätten Sven Hammarskiöld.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 26 okt. 1934 till häradshövding i Vartofta och Frökinds härads domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1935 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Sten Vallquist;
    d. 7 dec. 1934 — under uttalande att K. M:t funne någon ändring i fråga om förläggningsorten för nyssnämnda domsagas kansli ej böra komma under övervägande förrän i samband med frågan om reglering av samma domsagas och angränsande domsagors områden — funnit en framställning om kansliets förflyttning från Falköping till Tidaholm icke föranleda någon K. M:ts åtgärd;
    d. 21 dec. 1934 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Uppsala läns södra domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1935.

 

    Häradsnämnderna. Jämlikt lagen d. 13 maj 1932 om häradsnämndstjänstgöring har K. M:t föreskrivit, d. 13 april 1934 att antalet nämndemän i Norra och Södra Tjusts härads domsaga skall ökas från 17 till 19 och d. 12 okt. 1934 att antalet nämndemän i Tiunda tingslag av Uppsala läns södra domsaga skall fr. o. m. d. 1 jan. 1935 minskas från 36 till 24.

 

    Sekreterare i domsagorna. K. M:t har d. 14 dec. 1934 förordnat att under förra halvåret 1935 sekreterare skall vara anställd i en var av följande nytillkomna 10 domsagor, nämligen: Östernärkes, Västernärkes, Västra Hälsinglands, Medelpads västra, Ångermanlands södra, Hallands läns mellersta, Sunnervikens, Flundre, Väne och Bjärke härads, Ingelstads och Järrestads härads samt Södra Åsbo och Bjäre härads domsagor.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 5 okt. 1934 medgivit att med återbesättande av borgmästartjänsten i Uddevalla, vilken kommer att bliva ledig d. 7 febr. 1935, och en vakant

 

622 NOTISER.illiterat rådmanstjänst i staden må anstå till utgången av år 1935 i avbidan på av stadsfullmäktige beslutad utredning om bl. a. stadens förenande i judiciellt avseende med angränsande domsaga;
    d. 26 okt. 1934 förordnat att K. M:ts beslut d. 9 febr. resp. d. 18 maj 1934 om städerna Marstrands och Kungsbackas förenande i judiciellt avseende, förstnämnda stad med Askims m. fl. härads domsaga och sistnämnda stad med Hallands läns norra domsaga skola träda i tillämpning fr. o. m. d. 1 jan. 1935 (se SvJT 1934 s. 202 och 426);
    d. 2 nov. 1934 fastställt stadsfullmäktiges i Sala beslut d. 9 maj 1933 om indragning av den vakanta lagfarna rådmanstjänsten i staden och överflyttande av de med densamma förenade göromålen å borgmästaren;
    d. 9 nov. 1934 anbefallt länsstyrelsen i Östergötlands län att skyndsamt låta verkställa utredning rörande frågan om blivande borgmästares i Linköping (tjänsten vakant sedan 29 aug. 1934) avgångsskyldighet och rätt till pension;
    d. 16 nov. 1934 beviljat borgmästaren i Örebro Victor Schneider avsked fr. o. m. d. 1 dec. 1934;
    d. 23 nov. 1934 till borgmästare i Kalmar fr. o. m. d. 1 dec. 1934 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Hälsingborg Yngve Malmquist;
    d. 30 nov. 1934 anbefallt länsstyrelsen i Örebro län att i fråga om blivande borgmästares i Örebro avgångsskyldighet och rätt till pension skyndsamt låta verkställa utredning;
    d. 21 dec. 1934 anbefallt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att — sedan borgmästartjänsten i Lysekil, i vars rådhusrätt borgmästaren är ende lagfarne ledamot, genom innehavarens död blivit ledig — föranstalta om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med Sunnervikens domsaga;
    s. d. beviljat borgmästaren i Skövde Rudolf Ekman avsked fr. o. m. d. 1 jan. 1935.