Ny typ för organisation av rådhusrätter med tre lagfarna ledamöter. K. M:t har d. 21 dec. 1933, i huvudsaklig överensstämmelse med underställt förslag, fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Ystad. Härigenom har för första gången fastslagits, att i en rådhusrätt med allenast tre lagfarna ledamöter en av dessa må kunna vara icke ordinarie. Beslutet innebär nämligen, att rådhusrätten i Ystad, vilken tidigare bestått av borgmästare och två lagfarna rådmän, för framtiden organiseras med borgmästare, en lagfaren rådman och en lagfaren stadsnotarie. Den sistnämnde förordnas av magistraten för kalenderår eller återstående del därav, och förordnandet kan förlängas för varje gång på ytterligare ett kalenderår. I fråga om behörighet till erhållande av förordnande såsom stadsnotarie skall gälla vad i domsagostadgan är föreskrivet beträffande sekreterare

 

NOTISER. 91i domsaga. Stadsnotarien åtnjuter arvode med 4,200 kronor årligen eller sålunda ungefär såsom domsagosekreterare i lägre (= 15:e) löneklassen.
    Såsom för ifrågavarande lönestat anmärkningsvärt må vidare framhållas, att rätten till s. k. respitår för avgång från tjänsten mot pension av K. M:t borttagits, i det att föreslagen bestämmelse om rätt för länsstyrelsen att bevilja borgmästaren och rådmannen tillstånd att efter uppnådd ålder av 67 år kvarstå i tjänsten ytterligare ett år i sänder till fyllda 70 år icke godkändes, dock att nuvarande borgmästaren och rådmannen skulle vara bibehållna vid redan erhållen förmån härutinnan. I K. M:ts sistnämnda beslut torde få utläsas en tendens att åstadkomma en sänkning av den domare hittills tillkommande högre ovillkorliga pensionsåldern. (Jfr nästföljande notis.)


C. G. B.