Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse har beredningens arbete under år 1933 i huvudsak varit ägnat frågan om revision av lagstiftningen om skuldebrev, ett ämne som enligt K. M:ts beslut skall av beredningen behandlas under samråd med sakkunniga som för motsvarande ändamål tillsatts i Danmark, Finland och Norge. Under året hava hållits två nordiska sammanträden för överläggning angående hithörande ämnen, ett i Stockholm under tiden 24 april—20 maj och ett i Köpenhamn under tiden 20 nov—16 dec. Arbetet har resulterat i en provisorisk text till lag om skuldebrev. Denna är avsedd att, åtföljd av förklarande anmärkningar, utsändas till vissa myndigheter och sammanslutningar i landet för att sedermera vid ett nytt nordiskt sammanträde göras till föremål för slutlig bearbetning.
    Under samarbete med delegerade för de övriga nordiska länderna har vidare under år 1933 utarbetats provisoriskt utkast till konvention angående dödsbo. På grundvalen av detta utkast hava inom beredningen utarbetats provisoriska utkast till: 1) lag om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som hade hemvist här i riket, m. m.; 2) lag om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge; samt 3) lag om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge. Sedan, på grund av nådigt förordnande, lagrådets utlåtande över dessa utkast inhämtats, hava under ett i Stockholm 4—15 sept. hållet sammanträde mellan de särskilda ländernas delegerade utarbetats slutliga förslag till konvention och lagar i nyssberörda ämnen.

 

    Processlagberedningen. Enligt processlagberedningens till K. M:t avgivna redogörelse för dess verksamhet under 1933 har beredningen under året till en början ägnat fortsatt behandling åt de i årsredogörelsen för 1932 (se SvJT 1933 s. 84) omförmälda preliminära förslagen till lagbestämmelser angående underrättsförfarandet i tvistemål samt bevisningen. Sedan dessa förslag varit föremål för överläggningar vid ett under mars och april hållet sammanträde med beredningens rådgivande nämnd, ha de överarbetats inom beredningen. Vidare ha utarbetats utkast till lagbestämmelser angående vissa andra till civilprocessen hörande ämnen (laga domstol, ombud och biträde, talans anhängiggörande och verkan därav, förening av mål och tredje mans deltagande i rättegång, dom och beslut samt rättegångskostnad). Beredningen har därefter övergått till behandlingen av rättegången i brottmål. Hittills föreligga utkast till bestämmelser om laga domstol, rätt till åtal, den tilltalade eller misstänkte och hans försvarare, dom och beslut, rättegångskostnad, förundersökning, häktning och anhållande, reseförbud, kvarstad och skingringsförbud, beslag, hus- och kroppsrannsakan samt kroppsbesiktning, talans anhängig-

 

NOTISER. 95görande och beredande till huvudförhandling, huvudförhandling och strafföreläggande. Vissa av dessa utkast, nämligen de som angå rätt till åtal, förundersökning och straffprocessuella tvångsmedel, ha behandlats vid ett i december hållet sammanträde med beredningens rådgivande nämnd. Slutligen har beredningen under året avgivit åtskilliga utlåtanden i anledning av kungl. remisser.