Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association. Vid ordinarie årssammanträde d. 30 maj 1933 utsågos till ledamöter av styrelsen förutvarande ledamöterna konsul Th. Alpen, försäkringsdirektören Harald Andersson, justitierådet Algot Bagge, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, v. häradshövdingen G. Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, advokaten Eliel Löfgren, direktören Gunnar Palme, advokaten C. L. Schönmeyr, universitetskansler Ernst Trygger, statsrådet Östen Undén, bankdirektören K. A. Wallenberg och hovrättsrådet Hugo Wikander. Till revisorer omvaldes advokaten Nils Berglund och direktören Charles Dickson med advokaten Wilhelm Fraenckel såsom suppleant. — Vid sammanträdet lämnade hr Huselius några meddelanden rörande International Law Association's kongress i Oxford i aug. 1932.
    Vid sammanträde med avdelningens styrelse utsågos till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till dess v. ordf. hr Wallenberg, varjämte till föreningens sekr. och kassaförvaltare utsågs hr Huselius. Till ledamöter av verkställande utskottet, som enligt beslut vid sammanträdet skulle, till dess

 

NOTISER. 97styrelsen annorlunda förordnade, utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe, utsågos — förutom styrelsens ordf. och v. ordf. såsom enligt stadgarna självskrivna — därjämte hrr Ekeberg, Löfgren, Undén och Bagge samt till suppleanter hrr Schönmeyr och Wikander.
    Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 73, av vilka 47 även äro medlemmar i International Law Association.