Svenska Föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt ordinarie årsmöte d. 23 mars 1933. Till ledamöter av styrelsen valdes därvid prof. Gösta Eberstein, ordf., generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören B. A. Hjorth, v. häradshövdingen Gösta Huselius, direktören C. G. Lindblom, handelsrådet Vilhelm Lundvik och fil. dr Harald Nordenson. Till sekr. utsågs e. o. hovrättsnot. Åke v. Zweigbergk. — Å mötet diskuterades en del nyare varumärkestvister, berörande Palmolive-märken, därvid hr Hasselrot gav en inledande orientering.
    Föreningens 25-årsjubileum firades d. 13 maj 1933 med ett högtidssammanträde. Anföranden i anslutning till jubileet höllos av föreningens ordf., v. ordf.och sekr. Vidare förekom ett föredrag av prof. Ragnar Knoph, Oslo, om »Immaterialrettigheternes stilling i det moderne rettsliv».
    Vid sammanträde d. 18 dec. 1933 lämnade prof. Eberstein ett meddelande ang. tolkningen av 7 § varumärkeslagen. Därefter vidtog diskussion över ämnet »Patentverkets besvärsavdelning» med byråchefen fil. dr Birger Lindgren såsom inledare.
    Föreningen hade vid årets slut 177 medlemmar.
    Den av föreningen samt motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge bildade Nordiska samarbetsorganisationen för industriellt rättsskydd har även under 1933 ägt bestånd. Av organisationens organ »Nordiskt Industriellt Rättsskydd» har under året utkommit två häften.

 

    Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholmd. 27 nov. 1933, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes justitierådet Axel Afzelius, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. von Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, statsrådet Karl Schlyter, prof. Nils Stjernberg, advokaten frih.Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter samt nyvaldes direktören Hardy Göransson i stället för f. d. överdirektören Viktor Almquist, som undanbett sig återval. Styrelsen har avgivit und. utlåtande ang. lagstiftning om utpressning. Antalet föreningsmedlemmar utgör 149.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1933 hållit fem sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av advokaten Eliel Löfgren om »Rättsfrågor, aktualiserade genom Kreugerkraschen», av advokaten Richard Handin om »Några koncernrättsliga spörsmål» och av advokaten Tom Forssner över ämnet »Advokatsamfundets livs- och organisationsformer». Därjämte har advokaten Axel Hemming-Sjöberg kåserat över ett vittnespsykologiskt spörsmål, varvid han med utgångspunkt från utländska rättsfall behandlade igenkännandets problem.

 

7 — Svensk Juristtidning 1934.

 

98 NOTISER.    Vid sammanträde i nov. företogos sedvanliga val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Carl Lundqvist, ordf., Bertil Ahrnborg, Thure Essén, Emil Henriques och Sune Wetter, till styrelsesuppleanter hrr John Kallstenius och Folke Rogard, till revisorer hrr Fred Bohnstedt och Leodor Levy med hr Axel Gard till suppleant, till sekreterare hr Sune Wetter och till klubbmästare hr Folke Förssander.
    Antalet ledamöter i avdelningen är 210.