Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1933 hållit tre allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit: föredrag av advokaten Johan Ramberg över ämnet: »Några synpunkter i den aktuella frågan angående den rättsliga betydelsen för mottagaren av skuldebrev, utfärdade animo donandi»; referat av advokaten Edvin Gidén ang den nya lagstiftningen om boutredning och arvskifte samt referat av advokaten Erik Leman rörande vissa delar av den nya banklagstiftningen.
    Till avdelningens styrelse för år 1934 har utsetts advokaten Axel Forssman, ordf., samt advokaterna Georg Boden, William Kristensen, Ragnar Bergvall och Birger Melin. Till sekr. och kassaförvaltare har utsetts advokaten Melin.
    Antalet föreningsmedlemmar utgör 64.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge. Avdelningen har under år 1933 haft två sammanträden, därvid utom föreningsärenden förekommit bl. a. föredrag av advokaten Wilhelm Persson över ämnet: »Några spörsmål beträffande kostnadsersättning m. m. vid fri rättegång».
    Till avdelningens styrelse för år 1934 hava utsetts: jur. dr Axel Roos, ordf., hr Lennart Jacobsson, sekr. och kassaförvaltare, samt hrr Rolf Nordenstedt, Matts Avall, Sven Lagerroth och Lennart Hansson. Till styrelsesuppleanter hava utsetts hrr E. Stenmarck och Bertil Gabrielson samt fröken Karin Lindeberg.
    Avdelningen räknar 61 medlemmar.

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar delar av Småland, Östergötland och Södermanlands län, har under verksamhetsåret 1 dec. 1932—30 nov. 1933 hållit tre sammanträden, därvid förutom åtskilliga föreningsangelägenheter förekommit föredrag avdocenten Karl Olivecrona över ämnet »Några farliga punkter i reglerna om fastighetsexekution» samt av advokaten Carl H. Pripp om de italienska juristernas utbildning och arbetsförhållanden. Avdelningens årsmöte kommer att avhållas under jan. 1934. Avdelningen äger nu 26 ledamöter.
    Under föregående verksamhetsår utgjordes styrelsen av advokaterna Anders Nordström i Norrköping, ordf., Georg Selander i Motala, v. ordf., Julius Lindström i Katrineholm, Alarik Lindskog i Västervik och Aksel Gustavson i Linköping med advokaterna Ragnar Nordström och Gustaf Hökerberg, båda i Norrköping, som suppleanter. Sekr. är advokaten Ragnar Nordström.

 

    Föreningen Sveriges Hovrättsdomare höll sitt årsmöte för år 1933 d. 22 april. Förutom föreningsärenden förekom därvid bl. a. ett föredrag av hovrättsrådet Gustav Olin om bötesstraffets bestämmande enligt 1931 års lagstiftning (se SvJT 1933 s. 201).
    I det möte, gemensamt för Föreningen Sveriges Hovrättsdomare, Föreningen

 

NOTISER. 99Sveriges Häradshövdingar, Föreningen Sveriges Stadsdomare och Revisionssekreterareföreningen, som hölls d. 7 okt. 1933, därvid bl. a. frågan om bildande av ett allmänt svenskt domarförbund var föremål för diskussion, deltogo ett stort antal medlemmar i Föreningen Sveriges Hovrättsdomare.
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Birger Ekeberg, ordf., hovrättsråden Axel von Oelreich, Viktor Petrén, Johan Sjögren, kassaförvaltare, samt assessor Sven Björkholm, sekr., från Svea hovrätt; presidenten Gunnar Bendz, v. ordf., hovrättsråden Arnold Lindman och H. F. Ljungholm samt assessor Thorsten Gislander från Göta hovrätt; och t. f. presidenten Sommar Bruzelius, hovrättsrådet G. W. Beskow och numera borgmästaren Ebbe Dymling från Hovrätten över Skåne och Blekinge. Styrelsesuppleanter äro hovrättsråden friherre Adam Giertta och Albin Rosengren samt assessor Ernst Leche från Svea hovrätt, hovrättsråden Gustaf Eriksson och Carl Romberg från Göta hovrätt samt statsrådet Karl Schlyter och assessor Einar Anderberg från Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Vid utgången av år 1933 hade föreningen 113 medlemmar.