Föreningen Sveriges Häradshövdingar hade d. 6 okt. 1933 sitt ordinarie årsmöte i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Carl Arhusiander. I den vid mötet föredragna styrelseberättelsen meddelades bl. a., att efter senast hållna årsmöte styrelsen gjort framställning till statsrådet och chefen för Kungl. Justitiedepartementet rörande rätt att använda skrivmaskin vid uppläggande av de nya fastighetsböckerna samt låtit ingiva en skrivelse till riksdagens bevillningsutskott i anledning av K. M:ts prop. rörande höjning med 50 öre av stämpeln för bevis ang. inskrivningsdomares beslut, tecknat å företedd handling, i sammanhang varmed lösen för expedition i inskrivningsärende skulle minskas med motsvarande belopp. Tillika meddelades att styrelsen beslutat bifalla en framställning om föreningens deltagande i ett till hösten 1933 planerat gemensamt sammanträde med föreningarna Sveriges Hovrättsdomare och Sveriges Stadsdomare samt Revisionssekreterareföreningen, vilket sammanträde sedermera hållits d. 7 okt.
    Vid årsmötet höll lagbyråchefen Einar Anderberg föredrag över ämnet »Frågan om inteckningsförnyelsernas avskaffande», varefter förekom överläggning rörande betänkandet ang. gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande, i vilket ämne sedermera av styrelsen uppsatts och till K. M:t ingivits yttrande från föreningen.
    Vidare ägde vid årsmötet diskussion rum rörande väckt fråga om bildande av en allmän svensk domareförening, varjämte beslöts, att till K. M:t skulle göras framställning dels rörande ändrade bestämmelser i fråga om insändande till hovrätt av renovation av lagfarts- och inteckningsprotokoll, dels rörande behovet av ändring och förtydligande av gällande bestämmelser angående avskrifter av handlingar, som ingivits i inskrivningsärenden, och dels rörande behovet av ändrade bestämmelser i fråga om häradshövdingarnes åliggande att årligen granska inteckningsböckerna.
    Vid årsmötet valdes f. d. häradshövdingen Axel Olivecrona till föreningens hedersledamot.
    Till föreningen äro anslutna rikets samtliga 117 häradshövdingar ävensom sex f. d. häradshövdingar, av vilka tre numera äro vattenrättsdomare.