De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro till huvudsaklig del hämtade ur årets riksdagsberättelse (jfr SvJT 1934 s. 91).
    Den inom justitiedepartementet tillkallade sakkunnige för utredning av frågan om ordnandet av tillsynen över fastighetsbildning och fastighetsregistrering m. m., generaldirektören L. Berglöf, har d. 27 dec. 1934 avlämnat Promemoria ang. tillsynen över fastighetsregistrering och fastighetsbildning (Statens off. utredn. 1934:4).
    Av de sakkunniga för utredning av frågor om ändring i grundlagarna hava professorerna C. A. Reuterskiöld, ordf., och G. Andrén samt talmannen i andra kammaren A. Sävström i jan. och febr. 1934 avlämnat promemorior jämte lagförslag i frågorna om statsråds tillträde till utskott, om missbruk av väljarbeteckningar samt om rätten att rösta å annan ort än mantalsskrivningsorten. Hrr Reuterskiöld och Sävström samt fil. dr Sigurd Hansson hava i maj 1934 avlämnat utredning av frågan om ändringar i grundlagarna med avseende å krigsdomstolarnas avskaffande. Sekreterare vid nu nämnda utredningar har varit hovrättsassessorn B. Hagström.— Borgmästaren G. Bissmark, ordf., dr Hansson och hr Sävström med hovrättsassessorn Chr. Gemzell som sekr. hava d. 14 dec. 1934 avlämnat dels betänkande ang. tryckfrihetsprocessens ombildning (Statens off. utredn. 1934:54, se SvJT 1934 s. 616) dels p. m. ang. skärpta straffbestämmelser för utspridande av lögnaktiga uppgifter och vrängda framställningar till allmänhetens förvillande. — Prof. N. Herlitz, ordf., samt hrr Hansson och Sävström med ass. Hagström som sekr. hava d. 18 jan. 1935 avlämnat förslag till bestämmelser ang. allmänna handlingars offentlighet (Statens off. utredn. 1935:5).
    Av övriga inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga hava ytterligare följande under år 1934 avslutat sin verksamhet: sakkunniga för ut-

 

102 NOTISER.redning rörande revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt (Statens off. utredn. 1934:56, se SvJT 1934 s. 616); sakkunniga för revision av 18 kap. 13 § strafflagen (d:o 1934:50, se SvJT 1934 s. 617); samt sakkunniga för utredning av frågan om en omorganisation av landsfogdetjänsterna (d:o 1934:31, se SvJT 1934 s. 519).
    De sakkunniga för utredning av åklagarväsendets reformering (hovrättsassessorn E. Leche och revisionssekreteraren O. Hesselgren) komma, sedan utredningen av frågan ang. en omorganisation av landsfogdetjänsterna, i vilken de båda deltagit, numera slutförts (se ovan), att övergå till frågan om underåklagarna.
    Hovrättsassessorn M. Heüman, såsom sakkunnig för utredning av frågan om partiella reformer på strafflagstiftningens område, hade påbörjat förberedande arbete för ändring i lagstiftningen rörande fosterfördrivning, då han d. 30 sept. 1934 förordnades att vara sekreterare hos den jämlikt K.M:ts bemyndigande d. 24 sept. 1934 tillsatta kommittén med uppdrag att utarbeta förslag till lagstiftning om rätt i vissa fall till avbrytande av havandeskap m. m. (se nedan). När prof. R. Bergendal avslutat behandlingen av skuldebrev inom lagberedningen, återinträder han som sakkunnig i justitiedepartementet beträffande partiella strafflagsreformer.
    1933 års sjölagstiftningskommitté (pres. B. Ekeberg och hovrättsrådet H. Wikander, sekr. hovrättsassessorn E. Hagbergh) har under tiden 1 jan.—10 febr. 1934 sammanträtt för fortsatta överläggningar rörande det inom de nordiska sjölagstiftningskommittéerna tidigare utarbetade Utkast till lagbestämmelser om befraktning (Statens off. utredn. 1930: 11) ävensom angående de förslag till ändringar i sjölagens befälhavarekapitel och i nämnda utkast, som utarbetats vid en i Oslo under hösten 1933 hållen nordisk sjörättskonferens. Kommittén har vidare — efter deltagande under febr.—mars 1934 i konferens i Köpenhamn med delegerade för de övriga nordiskastaterna, därvid arbetet med de nordiska sjölagarnas bestämmelser angående befraktning och därmed omedelbart sammanhängande ämnen slutförts och förslag upprättats till Lag om ändring i vissa delar av sjölagen samt till Lag i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement — varit sysselsatt med utarbetande av motiv till ifrågavarande lagförslag. Motiven beräknas föreligga i tryckfärdigt manuskript under nästkommande febr. månad.
    Arbetet inom kommittén ang. statsfientlig verksamhet (f. d. justitierådet E. Sandström m. fl., sekr. hovrättsassessorn O. Thulin) har under år 1934 fortskridit så långt, att kommittén beräknas komma att avlämna sitt betänkande i början av 1935.
    Aktiebolagskommittén har jämväl under år 1934 bedrivit arbetet i huvudsak genom ett av ordf. och två ledamöter bestående arbetsutskott (f. d. justitierådet E. Stenbeck, hovrättsrådet M. Wijnbladh och docenten H. Nial). Vid plenisammanträden med kommittén har överlagts dels om grunderna för lagstadgandena om aktiebolags förvaltning och kontrollorgan dels ock om ett inom arbetsutskottet utarbetat första utkast till bestämmelser om aktiebolags bildande m. m.. Sedan danska, finska och norska regeringarna antagit en från svenska regeringen utgången inbjudan om upptagande genom delegerade av gemensamma överläggningar inom aktiebolagslagstift-

 

NOTISER. 103ningens område, torde dylika överläggningar komma att taga sin början vid sammanträde i Stockholm i febr. 1935.
    Den sakkunnige för beredning av lagstiftning i anledning av vissa lufträttskonventioner, hovrättsrådet H. Wikander, har uppgjort preliminära utkast till Luftbefordringslag samt till Lag i anledning av Sveriges tillträde till1929 års internationella konvention rörande luftbefordran ävensom upprättat provisoriska motiv till de båda utkasten. Sedan de danska, finska och norska regeringarna, i anledning av förfrågan huruvida å deras sida funnes benägenhet till samarbete för beredande av förevarande lagstiftning, uttalat sin villighet härtill samt utsett delegerade, har sammanträde med de delegerade utsatts att hållas i Stockholm i febr. 1935.
    Sakkunniga för utredning ang. reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden (se SvJT 1934 s. 287, 318 o. 617) hava till utredning först upptagit frågorna om behandling av ungdomliga förbrytare samt om en reform av bötesförvandlingsstraffet ävensom vissa organisatoriska spörsmål å fångvårdens område. Ett första resultat av utredningsarbetet föreligger i ett d. 19 dec. 1934 avlämnat betänkande med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m. (Statens off. utredn. 1934:52).
    Kommittén för utarbetande av förslag till lagstiftning om rätt i vissa fall till avbrytande av havandeskap ävensom förslag till ändrad lagstiftning om straff för fosterfördrivning (generaldirektören N. Hellström, justitiekanslernK.-G. Hjärne, prof. F. Wetter m. fl., sekr. hovrättsassessorn M. Heüman), vars arbete påbörjades d. 3 okt. 1934, har d. 29 dec. 1934 enligt erhållet bemyndigande för myndigheters och andras hörande utremitterat preliminära författningsförslag jämte motiv. Kommitténs slutliga betänkande beräknas föreligga i febr. 1935.
    De delegerade för förhandlingar med Finland ang. lagstiftning om vissa internationella rättsförhållanden rörande arv och testamente (pres. B. Ekeberg och utrikesrådet F. Malmar), vilka förordnades d. 24 sept. 1934, beräknas hava slutfört sitt uppdrag under år 1935.
    Under första halvåret 1935 torde den sakkunnige för utredning ang. frågan om införande av ett dagordningsinstitut i vår författning m. m. (docenten H. Tingsten), vilken tillkallats d. 19 okt. 1934, hava slutfört sitt arbete.
    Angående de lagfrågor som äro under behandling i lagberedningen och processlagberedningen hänvisas till särskilda notiser.
    Enligt justitiedepartementets kostnadstablå hava inom detsamma för särskilda utredningsuppdrag ytterligare biträtt bl. a. följande personer: f. d. justitierådet E. Stenbeck, utrikesrådet F. Malmar, f. d. häradshövdingen A. Åkerman, professorerna E. Sjövall, F. Wetter och V. Lundstedt, protokollssekr. P. Ossbahr, hovrättsråden S. Vallquist och A. Ramfors samt hovrättsassessorerna T. Strandberg och C. G. Hellquist.
    I fråga om kommittéer, vilka lyda under andra departement än justitiedepartementet och äro av allmännare juridiskt intresse, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under år 1934 av bl. a. sakkunniga för utredning ang. den sociala försäkrings- och hjälpverksamhetens organisation (organisationssakkunniga) (landshövdingen S. Linnér m. fl., sekr. hovrättsassessorn I. Strahl m. fl.; soc.-dep. 1934:53; se SvJT 1934 s. 617): kommissionen för utredning rörande frågan om tredje mans rätt till neu-

 

104 NOTISER.tralitet i arbetskonflikter m. m. (f. d. justitierådet A. Lindhagen m. fl., sekr. t. f. rev.-sekr. J. Hagander; soc.-dep. 1934:16); 1928 års pensionsförsäkringskommitté (landshövdingen S. Linnér m. fl., sekr. hovrättsassesssor I. Strahl m. fl.; soc.-dep. 1934:14, 18 o. 19); 1928 års revision av rusdryckslagstiftningen (landshövdingen A. Beskow m. fl.; fin.-dep. 1934:39); 1931 års frihamnssakkunniga (f. d. häradshövdingen K. Dahlberg m. fl.; fin.-dep. 1934:36); sociala jordutredningen (prof. K. G. Westman m. fl.; jordbr.-dep. 1934:55); utredningen rörande virkesmätningsföreningarnas verksamhet (hovrättsrådet T. Sjöfors m. fl.; jordbr.-dep. 1934:32); varjämte 1932 års sakkunniga för arbetslöshetsförsäkring (generaldirektören S. Larsson m. fl.; soc.-dep.), sakkunniga ang. beväpnade enskilda sammanslutningar (borgmästaren Th. Bergquist m. fl.; soc.-dep.) och sakkunniga för överarbetning av förslag till sjöarbetstidslag (handelsdep.) slutfört sina uppdrag.
    Vid ingången av år 1935 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga: kommittén ang. privatanställda (soc.-dep., prof. M. Fehr m. fl., sekr. hovrättsassessorn H. F. K-m Karlsson); lantarbetstidsutredningen (soc. dep., riksdagsman O. Jeppsson m. fl., sekr. rev.-sekr. S. Turén); 1934 års maltdryckskommitté (fin.-dep., riksdagsman O. Jeppsson m. fl., sekr. hovrättsrådet T. Fredriksson); sakkunniga för ytterligare utredning rörande inrättandet av en statsvetenskaplig examen (eckl.-dep., professorn K. A. Brusewitz m. fl.); 1934 års domkapitelssakkunniga (eckl.-dep., domprosten Y. Brilioth m. fl., sekr. hovrättsrådet S. Nyström); sociala jordutredningen (jordbr.-dep., prof. K. G. Westman m. fl.); den sakkunnige för utredning ang. industriellt rättsskydd (handelsdep., generaldirektören H. Hjertén).
C. G. B.