Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse har beredningen under år 1934 fortsatt arbetet på en revision av lagstiftningen om skuldebrev under samverkan med delegerade från Danmark, Finland och Norge. Det i årsredogörelsen för 1933 (SvJT 1934 s. 94) omförmälda provisoriska utkastet till lag om skuldebrev har, åtföljt av förklarandeanmärkningar, utsänts till åtskilliga myndigheter och sammanslutningar. Sedan i anledning av inkomna yttranden utkastet omarbetats i vissa delar, ägde under tiden 22 maj—15 juni ett nordiskt sammanträde rum i Oslo varvid huvudsaklig enighet uppnåddes i fråga om lagstiftningen på det egentliga skuldebrevsområdet. Därefter hava utarbetats förslag till promulgationslag och till lagar i åtskilliga ämnen som hava samband med skuldebrevslagstiftningen. För närvarande pågår arbete med motivskrivning.
    Ordföranden i lagberedningen, f. d. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg har d. 31 jan. 1935 till K. M:t ingivit denna skrift:
    Den 30 april 1931 täcktes Kungl. Maj:t — samtidigt med att min ansökan om avsked från presidentämbetet i Svea hovrätt bifölls — förordna mig att tills vidare vara ordförande i lagberedningen.
    Då jag sålunda vid redan uppnådd pensionsålder erhöll detta maktpåliggande uppdrag, förutsattes — i alla händelser från min sida — att uppdraget ej skulle omfatta längre tid än som kunde komma att krävas för det arbete på lagstiftning om skuldebrev, som samtidigt uppdrogs åt lagberedningen. Detta arbete är nu i det närmaste fullgjort. I samråd med kommitterade från Danmark, Finland och Norge har beredningen utarbetat förslag till lag om

 

NOTISER. 105skuldebrev och till vissa andra, därmed sammanhängande lagar. Det egentliga arbetet å beredningens betänkande kan beräknas vara avslutat vid utgången av nästkommande februari. Vad som sedan återstår är den jämkning i en eller annan detalj som kan föranledas av blivande danska, finska och norska förslag, vilkas avlämnande är att motse först något senare.
    I detta sakläge anser jag lämpligt att, med hänsyn till planläggningen avlagberedningens kommande arbete och därmed sammanhängande personalfrågor, redan nu anmäla min förestående avgång från ordförandeskapet i beredningen.
    Jag får alltså i underdånighet hemställa, att mitt uppdrag att vara ordförande i lagberedningen måtte förklaras skola upphöra vid utgången av nästkommande februari, dock att jag torde hava att deltaga i det arbete å lagstiftningen om skuldebrev som efter denna tid kan tillkomma beredningen.»
    Även prof. R. Bergendal har hos K. M:t anhållit om entledigande från uppdraget att vara ledamot av lagberedningen med utgången av februari 1935.